TAILIEUCHUNG - Quyết định số 266/2000/QĐ-NHNN1

Quyết định số 266/2000/QĐ-NHNN1 về việc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính cổ phần và Ngân hàng liên doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 266 2000 QĐ-NHNN1 Hà Nội ngày 18 tháng 08 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN VÀ NGÂN HÀNG LIÊN DOANH THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 03 02 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 178 1999 NĐ-CP ngày 29 12 1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1- Quy định việc các Ngân hàng thương mại cổ phần Công ty tài chính cổ phần và Ngân hàng liên doanh cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với khách hàng vay như sau 1- Các Ngân hàng thương mại cổ phần Công ty tài chính cổ phần và Ngân hàng liên doanh có đủ 2 điều kiện dưới đây thì được cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với khách hàng vay a- Có tỷ lệ nợ xấu bao gồm nợ quá hạn có khả năng thu hồi nợ khó đòi các khoản nợ chờ xử lý nợ cho vay được khoanh được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán hàng tháng tính trên tổng dư nợ cho vay đối với khách hàng vay dưới 5 . b- Có mức vốn điều lệ tối thiểu được thể hiện trên bảng cân đối kế toán hàng tháng đảm bảo đúng các quy định tại Nghị định số 82 1998 NĐ-CP ngày 03 10 1998 của Chính phủ ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng. 2- Mức dư nợ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với khách hàng vay của các Ngân hàng thương mại cổ phần Công ty tài chính cổ phần và Ngân hàng liên doanh có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này không vượt quá mức vốn tự có quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 296 1999 QĐ-NHNN5 ngày 25 8 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Điều 2- Mức dư nợ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của các tổ chức tín dụng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0