TAILIEUCHUNG - [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 6

Hợp ngữ đã từng được dùng rộng rãi trong tất cả các khía cạnh lập trình, nhưng ngày nay nó có xu hướng chỉ được dùng trong một số lãnh vực hẹp, chủ yếu để giao tiếp trực tiếp với phần cứng hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến tốc độ cao điển hình như các trình điều khiển thiết bị, các hệ thống nhúng cấp thấp và các ứng dụng thời gian thực. | Choông 4 Calc leinh dòch vai quay 49 Leinh dòch vai quay sei dòch caic bit trein trein toain haíng ních mot hoaic nhieiu vò trí sang traii hoaic sang phaii . Khaic nhau cuia leinh dòch vai leinh quay lai ôi choi caic bit bò dòch ra trong leinh dòch sei bò mat .Trong khi noi noi vôii leinh quay caic bit bò dòch ra tồi mot naiu cuia toain hang sei nồôíc nồa trôi laíi naiu kia cuia noi . Coi 2 khai nang viet noi vôii leinh dòch vai quay OPCODE destination OPCODE destination CL trong caich viet thồi hai thanh ghi CL chồai N lai sol lain dòch hay quay . Toain hang ních coi thei lai mot thanh ghi 8 hoaic 16 bit hoaic mot vò trí nhôi . Caic leinh dòch vai quay thồông dung nei nhain vai chia caic soi nhò phain . Chuing cuing nồôíc dung cho caic hoat noing nhaip xuat nhò phain vai hex . Lenh dòch trail left shift Leinh SHL dòch toan haíng ních sang traii .Cui phaip cuia leinh nhồ sau SHL destination 1 dòch traii dest 1 bit SHL destination CL dòch traii N bit CL chồia N Cồi moii lain dòch traii mot sol 0 nồôíc theim vao LSB . 7 6 5 4 3 2 1 0 1 byte Caic côi bò ainh hồôing SF PF ZF phain ainh ket quia AF khoing xaic nònh CF bit cuoli cung nồôíc dòch ra OF 1 nelu kelt quia thay noii dalu vao lain dòch cuoli cung Ví duí Giai sồi DH 8Ah vai CL 3 . Hoii giai trò cuia DH vai CF sau khi leinh SHL DH CL nồôíc thồíc hiein Ket quia DH 01010000 50h CF 0 Nhan bang leinh SHL Chuing ta haiy xet sol 235decimal . Nelu dòch traii 235 mot bit vai theim 0 vao ben phaii chuing ta sei coi 2350 . Noí caich khaic khi dòch traii 1 bit chuing ta nai nhain 10. Noli vôii sol nhò phain dòch traii 1 bit coi nghóa lai nhain noi vôii duí AL 00000101 5d SHL AL 1 AL 00001010 10d SHL AL CL nelu CL 2 thì AL 20d sau khi thồíc hiein leinh Leinh dòch traii soi hoc SAL Shift Arithmetic Left Choông 4 Calc leinh dòch vai quay 50 Leinh SHL coi thei dung nei nhain mot toain haíng vôii hei soi 2 . Tuy nhiein trong trỡôing hôíp ngồôii ta muoin nhain manh nein tính chait soi hoc cuia pheip toain thì leinh SAL

TÀI LIỆU HOT