TAILIEUCHUNG - Hạch toán theo quyết định 15 - loại tài sản 9

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán (Gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và. | H ẠCH TOÁN THEO QUY ẾT ĐỊNH 15 2006 Q Đ-BTC LOẠI TÀI KHOẢN 9 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TÀI KHOẢN 911 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán Gồm cả sản phẩm hàng hóa bất động sản đầu tư và dịch vụ giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như chi phí khấu hao chi phí sửa chữa nâng cấp chi phí cho thuê hoạt động chi phí thanh lý nhượng bán bất động sản đầu tư chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 2. Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 3. Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1. Tài khoản này phải phản ánh đầy đủ chính xác các khoản kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán theo đúng quy định của chính sách tài chính hiện hành. 2. Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động Hoạt động sản xuất chế biến hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ hoạt động tài chính. . Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm từng ngành hàng từng loại dịch vụ. 3. Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 911 - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Bên Nợ - Trị giá vốn của sản phẩm hàng hóa bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán - Chi phí hoạt động tài chính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác - Chi phí bán hàng và chi phí

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT