TAILIEUCHUNG - Quyết định số 17/QĐ-TTLK

Quyết định số 17/QĐ-TTLK về việc ban hành quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành | jUỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 17 QĐ-TTLK Hà Nội ngày 02 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Quyết định số 189 2005 QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Căn cứ Quyết định số 87 2007 QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán Căn cứ Quyết định số 3195 QĐ-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Giám đốc Chi nhánh Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán và Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . GIÁM ĐỐC Nơi nhận - Như Điều 3 - UBCKNN để b cáo - SGDCKTPHCM TTGDCK HN - BGĐ TTLK - Chi nhánh ĐK NCPT CNTH Phương Hoàng Lan Hương - Lưu HCTH LK. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 16 QĐ-TTLK ngày 01 tháng 04 năm 2008 của Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng Quy chế này quy định các nội dung liên quan đến hoạt động bù trừ thanh toán sửa lỗi sau giao dịch các biện pháp hỗ trợ thanh toán quản lý quỹ hỗ trợ thanh toán và hủy thanh toán giao dịch tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TTLK đối với chứng khoán niêm yết giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán SGDCK Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TTGDCK và chứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0