TAILIEUCHUNG - Quyết định số 469/1998/QĐ-NHNN2

Quyết định số 469/1998/QĐ-NHNN2 về việc ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 469 1998 Q Đ-NHNN2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng12 năm 1998 QUYẾT ĐỊ NH V Ề VIỆ C BAN HÀNH QUY TRÌNH K Ỹ THUẬ T NGHI Ệ P VỤ CHUY Ể N TI ỀN ĐIỆN T Ử TRONG HỆ TH Ố NG NGÂN HÀNG NHÀ N ƯỚ C TH Ố NG ĐỐ C NGÂN HÀNG NHÀ N ƯỚ C Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 03 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Quyết định số 196 TTg ngày 01 4 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng các dữ liệu thông tin trên vật mang tin để làm chứng từ kế toán của các Ngân hàng và Tổ chức Tín dụng Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Đ i ề u 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Đ i ề u 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Đ i ề u 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng Vụ trưởng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và Cục quản trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Văn Giàu Đã ký QUY TRÌNH KỸ THU Ậ T NGHIỆ P V Ụ CHUYỂ N TI Ề N ĐIỆ N T Ử TRONG H Ệ TH ỐNG NGÂN HÀNG NHÀ N ƯỚ C Ban hành kèm theo Quyết định số 469 1998 QĐ-NHNN2 ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước PH Ầ N I CÁC QUY ĐỊ NH CHUNG Đ i ề u 1. Phạm vi áp dụng Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử này quy định các thủ tục và trình tự xử lý về kiểm soát và hạch toán kế toán các khoản chuyển tiền giữa các đơn vị Ngân hàng Nhà nước với nhau bao gồm chuyển tiền thuộc hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà 1 nước hoặc hoạt động thanh toán điều chuyển vốn của các ngân hàng tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước. Đ i ề u 2. Kiểm soát và đối chiếu trong chuyển tiền điện tử Chuyển tiền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT