TAILIEUCHUNG - Hạch toán theo quyết định 15 - loại tài sản 6

CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH Các tài khoản thuộc loại 6 dùng để phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ (Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ); phản ánh giá trị hàng hoá, vật tư mua vào, trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ bán ra; phản ánh chi phí tài chính; phản ánh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc. | H ẠCH TOÁN THEO QUY ẾT ĐỊNH 15 2006 Q Đ-BT LOẠI TÀI KHOẢN 6 CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Các tài khoản thuộc loại 6 dùng để phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm dịch vụ Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ phản ánh giá trị hàng hoá vật tư mua vào trị giá vốn của sản phẩm hàng hoá lao vụ dịch vụ bán ra phản ánh chi phí tài chính phản ánh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1. Mỗi doanh nghiệp mỗi đơn vị kế toán chỉ có thể áp dụng một trong hai phương pháp hạch toán hàng tồn kho hoặc phương pháp kê khai thường xuyên hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ. Khi doanh nghiệp đã lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho nào để áp dụng tại doanh nghiệp thì phương pháp đó phải được áp dụng nhất quán ít nhất trong một niên độ kế toán. 2. Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ Cuối kỳ kế toán phải tiến hành kiểm kê để xác định giá trị thành phẩm hàng hoá nguyên liệu vật liệu tồn kho cuối kỳ. Trên cơ sở kết quả kiểm kê xác định giá trị hàng tồn kho đầu kỳ cuối kỳ và trị giá vật tư hàng hoá mua vào trong kỳ để xác định trị giá vật tư hàng hoá xuất sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh và trị giá vốn của hàng hoá sản phẩm dịch vụ đã xuất bán trong kỳ. 3. Đối với các tài khoản dùng để tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm dịch vụ như Tài khoản 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Theo phương pháp kê khai thường xuyên Tài khoản 631 Giá thành sản xuất Theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì ngoài việc hạch toán tổng hợp còn phải hạch toán chi tiết theo nơi phát sinh chi phí Phân xưởng tổ đội sản xuất bộ phận sản xuất theo sản phẩm nhóm sản phẩm dịch vụ . Đối với những chi phí sản xuất kinh doanh không có khả năng hạch toán trực tiếp vào các đối tượng chịu chi phí như Chi phí sản xuất chung chi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    4    0    09-08-2020
2    6    0    09-08-2020
2    4    0    09-08-2020
8    5    0    09-08-2020
16    2    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN