TAILIEUCHUNG - Nghị định số 90/1998/NĐ-CP

Nghị định số 90/1998/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 90 1998 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 11 năm 1998 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 90 1998 NĐ-CP NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 1998 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VAY VÀ TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06 1998 QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này bản Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài. Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 58 CP của Chính phủ ngày 30 tháng 8 năm 1993. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc thi hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định này. Điều 4. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. Phan Văn Khải Đã ký QUY CHẾ QUẢN LÝ VAY VÀ TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI Ban hành kèm theo Nghị định số 90 1998 NĐ CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Vay nước ngoài là các khoản vay ngắn trung hoặc dài hạn có hoặc không phải trả lãi do Nhà nước Việt Nam Chính phủ Việt Nam hoặc doanh nghiệp là pháp nhân Việt Nam kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vay của tổ chức tài chính quốc tế của Chính phủ của ngân hàng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
545    6    0    09-08-2020
1    4    0    09-08-2020
2    3    0    09-08-2020
12    5    0    09-08-2020
5    2    0    09-08-2020
26    3    0    09-08-2020
1    5    0    09-08-2020
26    13    1    09-08-2020
52    5    0    09-08-2020
14    4    0    09-08-2020
1    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0