TAILIEUCHUNG - Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg

Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 215 1998 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 11 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 215 1998 QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HUY ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 3 1998 QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 Căn cứ Nghị định số 109 1997 NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông Xét dự án khả thi dịch vụ tiết kiệm bưu điện của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tổ chức dịch vụ tiết kiệm bưu điện nhằm huy động mọi nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư để bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển theo chủ trương của Chính phủ và theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước. Điều 2. Nguồn vốn tiết kiệm bưu điện do Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam huy động trong các tầng lớp dân cư được thực hiện dưới hình thức tiết kiệm có kỳ hạn và tiết kiệm không kỳ hạn. Điều 3. Lãi suất huy động tiết kiệm bưu điện do Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam quy định phù hợp với lãi suất thị trường phù hợp với mặt bằng lãi suất của từng thời điểm bảo đảm huy động được vốn theo kế hoạch. Lãi suất Quỹ hộ trợ đầu tư Quốc gia trả cho Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở lãi suất trái phiếu Kho bạc Nhà nước cùng loại cùng thời kỳ. Chênh lệch lãi suất huy động tiết kiệm bưu điện được miễn thuế doanh thu hoặc thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật. Điều 4. Nguồn vốn tiết kiệm bưu điện được tập trung điều chuyển qua tài khoản tiền gửi Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông mở tại Ngân hàng Nông

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    6    0    13-08-2020
169    5    0    13-08-2020
4    5    0    13-08-2020
8    3    0    13-08-2020
6    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0