TAILIEUCHUNG - Quyết định số 05/1998/QĐ-UBCK3

Quyết định số 05/1998/QĐ-UBCK3 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ do Uỷ ban Chứng khoáng Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 05 1998 QĐ-UBCK3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 10 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 05 1998 QĐ-UBCK3 NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 75 CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý kinh doanh chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng Vụ trưởng Vụ quản lý kinh doanh chứng khoán thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và các bên tham gia trong hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Văn Châu Đã ký QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Ban hành kèm theo Quyết định số 05 1998 QĐ-UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ. Điều 2. 1. Các bên tham gia trong hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán là công ty quản lý quỹ ngân hàng giám sát và người đầu tư. 2. Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm thành lập quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và thực hiện đầu tư. 3. Ngân hàng giám sát chịu trách nhiệm giám sát công ty quản lý quỹ và bảo quản lưu ký tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán nhằm bảo vệ lợi ích của người đầu tư. 4. Người đầu tư góp vốn tạo thành quỹ đầu tư chứng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    11-08-2020
24    7    0    11-08-2020
9    4    0    11-08-2020
3    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0