TAILIEUCHUNG - Thông tư số 07/1998/TT-NHNN1

Thông tư số 07/1998/TT-NHNN1 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến ngân hàng khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 07 1998 TT-NHNN1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 9 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 07 1998 TT-NHNN1NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM J998 HƯỚNG DẪN THỰC hiện một số nội dung liên quan ĐẾN NGÂN HÀNG KHI CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 44 1998 NĐ-CP NGÀY 29 6 1998 Thi hành Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến ngân hàng khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần như sau 1. Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước để cổ phần hoá theo phần hoá theo các hình thức qui định tại Điều 7 của Nghị định số 44 1998 NĐ-CP được tính bằng giá trị thực tế của doanh nghiệp trừ đi các khoản nợ phải trả kể cả nợ vay các tổ chức tín dụng bao gồm cả nợ gốc và lãi tiền vay. 2. Khi doanh nghiệp nhà nước có quyết định của cơ quan có thẩm quyền chuyển thành công ty cổ phần theo qui định tại Điều 17 của Nghị định số 44 1998 NĐ-CP của Chính phủ thì công ty cổ phần tiếp tục kế thừa và thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước trước đây trong quan hệ với các tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành của pháp luật làm thủ tục nhận các khoản còn nợ vay cả gốc và lãi với các tổ chức tín dụng trả nợ vay đến hạn thoả thuận với các tổ chức tín dụng về phương án xử lý các khoản nợ còn lại phù hợp với các hình thức cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 3. Các doanh nghiệp cổ phần hoá được tiếp tục vay vốn của ngân hàng thương mại công ty tài chính và các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước theo cơ chế và lãi suất như đã áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước. 4. Các ngân hàng thương mại các công ty tài chính làm đại lý bán cổ phần hoặc bảo lãnh bán cổ phần cho các doanh nghiệp cổ phần hoá được hưởng phí do doanh nghiệp cổ phần hoá thoả thuận với các ngân hàng thương mại và công ty tài chính trong phạm vi mức phí

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    8    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
7    4    0
5    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
425    6    0
10    7    0
55    6    0