TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 07/2003/CT-BTC

Chỉ thị số 07/2003/CT-BTC về việc Triển khai cuộc vận động mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 07 2003 CT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 09 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỘT SỐ CONG TRÌNH GIAO THÔNG THUỶ LỢI quan TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC Thực hiện Chỉ thị số 28-CT TW ngày 24 9 2003 của Bộ Chính trị Nghị quyết số 414 2003 NQ-UBTVQH11 ngày 28 9 2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 182 2003 QĐ-TTg ngày 05 9 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái 0phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong ngành Tài chính từ Trung ương đến địa phương phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành có liên quan quán triệt mục đích ý nghĩa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây 1. Toàn ngành Tài chính xác định đây là một nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2003 và các năm tiếp theo. Các đơn vị trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ theo đúng thời gian quy định. 2. Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh thành phố chủ trì cùng với KBNN có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân xây dựng kế hoạch vận động mua trái phiếu đến từng tổ chức và địa bàn dân cư tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các Ban ngành đoàn thể quần chúng tổ chức cuộc tuyên truyền vận động và hướng dẫn các tổ chức cá nhân trên địa bàn tham gia mua trái phiếu phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao. 3. Kho bạc Nhà nước Trung ương chỉ đạo các đơn vị KBNN tỉnh thành phố tổ chức các điểm phát hành trái phiếu với đầy đủ phương tiện cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua trái phiếu đảm bảo việc phát hành trái phiếu Chính phủ nhanh chóng an toàn. Các đơn vị KBNN phải đảm bảo việc quản lý ấn chỉ trái phiếu và tiền tuyệt đối an toàn cẩn mật không để xảy ra mất mát lợi dụng gây thiệt hại cho Nhà nước. 4. Các đơn vị có chức năng quản lý

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0