TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 20/2003/CT- BGTVT

Chỉ thị số 20/2003/CT- BGTVT về việc vận động cán bộ công nhân viên chức toàn ngành Giao thông vận tải tích cực hưởng ứng đợt phát hành Trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của Nhà nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành | BỘ GIAO THÔNG VẬN Tai Số 20 2003 CT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 09 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC TOÀN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG ĐỢT phát hành trái phiếu CHÍNH PHỦ ĐỂ ĐẦU TƯ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THỦY LỢI QUAN TRỌNG CỦA NHÀ NƯỚC. Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 182 2003 QĐ-TTg ngày 05 9 2003 về việc phát hành Trái phiếu Chính phủ về đầu tư một số công trình giao thông thủy lợi quan trong của đất nước. Việc phát hành Trái phiếu Chính phủ có ý nghĩa quan trọng nhằm đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng và hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2001-2005 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ngoài việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung cả nước còn liên quan trực tiếp đến việc tạo điều kiện để ngành Giao thông vận tải hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch Nhà nước giao giải quyết các khó khăn về vốn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm đồng thời góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Để đợt phát hành Trái phiếu Chính phủ thu được kết quả và việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả cao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ thị cho các Cục Vụ Viện Tổng công ty Sở Giao thông vận tải Giao thông công chính Ban Quản lý dự án và các đơn vị khác trực thuộc Bộ thực hiện một số việc sau 1. Phối hợp với cấp ủy Đảng các Đoàn thể quần chúng tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích ý nghĩa của đợt phát hành Trái phiếu Chính phủ để toàn thể cán bộ công nhân viên chức của cơ quan đơn vị hiểu rõ tích cực tham gia và vận động mọi người cùng tham gia. 2. Truyền đạt lời kêu gọi của Bộ trưởng đến mọi cán bộ công nhân viên chức trong ngành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    4    0    15-08-2020
117          15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
1    3    0