TAILIEUCHUNG - Quyết định số 142/2003/QĐ-BTC

Quyết định số 142/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số lôtô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 142 2003 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 9 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦABỘ TRƯƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 142 2003 QĐ-BTC NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH XỔ SỐ LÔTÔ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 5 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức phát hành xổ số Lôtô áp dụng thống nhất trong cả nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 37 2000 QĐ BTC ngày 13 tháng 3 năm 2000 của Bộ Tài chính về ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số Lôtô . Vụ trưưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính Chánh Văn phòng Bộ Thủ trưưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Giám đốc Công ty XSKT các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Lê Thị Băng Tâm Đã ký QUY CHẾ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH XỔ SỐ LÔTÔ Ban hành theo Quyết định số 142 2003 QĐ-BTC ngày 9 tháng 9 năm 2003 của Bộ Tài chính Xổ số Lôtô là một loại hình xổ số kiến thiết mà người mua được quyền lựa chọn những con số mà mình ưa thích và có quay số mở thưởng theo định kỳ. Để đảm thảo thi hành đúng các quy định của Nhà nước về thống nhất quản lý phát hành XSKT Bộ Tài chính ban hành quy chế tổ chức phát hành xổ số Lôtô để các công ty XSKT các tỉnh thành phố có căn cứ tổ chức thực hiện. Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích phát 11 xổ số Lô tô Phát hành XSKT nói chung xổ số Lôtô nói riêng là một biện pháp tài chính của Nhà nước để động viên thu nhập tiết kiệm trong dân cư vào ngân sách Nhà nước sử dụng cho các chương trình mục tiêu phục vụ cho xã hội thông qua .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0