TAILIEUCHUNG - Quyết định số 322/QĐ-TTGDHN

Quyết định số 322/QĐ-TTGDHN về việc ban hành quy chế công bố thông tin trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội do Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành | TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ Nội Số 322 QĐ-TTGDHN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 1 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Thông tư số 18 2007 TT-BTC ngày 13 3 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng Căn cứ Thông tư số 38 2007 TT-BTC ngày 18 4 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 1788 QĐ-BTC ngày 30 5 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Căn cứ Công văn số 792 UBCK-PTTTngày 10 10 2007 của UBCKNN về việc chấp thuận ban hành Quy chế CBTT trên TTGDCK Hà Nội Theo đề nghị của Trưởng phòng Thông tin Thị trường QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công bố thông tin trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Trưởng phòng Thông tin thị trường Trưởng các phòng ban thuộc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. GIÁM ĐỐC Nơi nhận - Như điều 3 - UBCKNN để báo cáo - Lưu HCTH TTTT. Trần Văn Dũng QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Ban hành kèm theo Quyết định số 322 QĐ -TTGDHNngày 09 tháng 11 năm 2007 của Giám đoc TTGDCKHN I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng công bố thông tin Đối tượng công bố thông tin trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội TTGDCK Hà Nội bao gồm - Tổ chức niêm yết chứng khoán trên TTGDCK Hà Nội - Công ty chứng khoán thành viên của TTGDCK Hà Nội - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT