TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch số 02/1997/NHNN-TC

Thông tư liên tịch số 02/1997/NHNN-TC về việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hành Nhà nước do Ngân hàng nhà nước - Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên bộ Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính số 01/NHNN-TC ngày 10/02/1995 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hành Nhà nước | BỘ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 02 1997 NHNN-TC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 6 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - BỘ TÀI CHÍNHSỐ 02 1997 NHNN-TC NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 1997 SỬA ĐỔI BỔ SUNGTHÔNG TƯ LIÊN BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNHSỐ 01 NHNN-TC NGÀY 10 02 1995 HƯỚNG DẪN VIỆCPHÁT HÀNH TÍN PHIẾU KHO BẠCQUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 72 CP ngày 26 07 1994 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển liên tịch Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư liên bộ số 01 NHNN-TC ngày 10 02 1995 về việc phát hành tín phiếu Kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước như sau I. SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ LIÊN BỘSỐ 01 NHNN-TC NGÀY 10 02 1995 1. Thay điểm 7 cũ bằng điểm 7 mới như sau 7. Đối tượng tham gia đấu thầu tín phiếu trái phiếu Kho bạc bao gồm . Các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam Các Ngân hàng thương mại quốc doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng liên doanh Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và các công ty tài chính . Các Công ty bảo hiểm Quỹ bảo hiểm Quỹ đầu tư . Các Tổng công ty Nhà nước được thành lập theo quyết định số 90 TTg và 91 TTg ngày 07 03 1994 của Thủ tướng Chính phủ. Các đối tượng muốn tham gia đấu thầu phải có đủ các điều kiện sau - Có tư cách pháp nhân được thành lập theo luật pháp hiện hành của Việt Nam - Có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với các đối tượng thuộc mục và Có nguồn vốn kinh doanh từ 200 tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với các đối tượng thuộc mục - Có tài khoản tiền đồng Việt Nam mở tại Ngân hàng - Chấp hành đầy đủ các thủ tục và quy định về đấu thầu tín phiếu Kho bạc trái phiếu Kho bạc. - Có đơn xin tham gia thị trường gửi đến Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét các điều kiện tiêu chuẩn của các đối tượng tham gia đấu thầu để cấp giấy công nhận .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0