TAILIEUCHUNG - TRẮC NGHIỆM Ô NHIỄM NƯỚC

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm ô nhiễm nước', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ô NHIỄM NƯỚC 1 Những tính chất của nguồn thải điểm là tìm một ý kiến sai A. Xác định được vị trí của nguồn thải B. Xác định được lưu lượng của nguồn thải C. Xác định được bản chất của nguồn thải D. Xác định được chất lượng của nguồn thải @ E. Xác định được kích thước của nguồn thải. 2 Những biểu hiện của nguồn nước mặt bị ô nhiễm nước thải sinh hoạt tìm một ý kiến sai A. Gia tăng hàm lượng chất rắn lơ lững B. Gia tăng hàm lượng chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học C. Gia tăng chủng loại vi sinh vật D. Gia tăng hàm lượng chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học @ E. Gia tăng hàm lượng độ đục màu. 31 3 Nguồn gốc tự nhiên gây ra ô nhiễm nước là tìm một ý kiến sai A. Do mưa cuốn theo chất thải bẩn vào nguồn nước B. Do tuyết tan cuốn theo chất thải bẩn vào nguồn nước C. Do gió bão mang theo nhiều chất bẩn vào nguồn nước D. Do lũ lụt E. Do giao thông vận tải. @ 4 Chất hữu cơ được sử dụng để đánh giá ô nhiễm của nước là vì yếu tố nào sau đây A. Chất hữu cơ thường có mặt trong nước thải B. Chất hữu cơ là sản phẩm phân giải của sinh vật @ C. Nước là nơi tiếp nhận nhiều chất thải hữu cơ D. Chất hữu cơ thường chứa mầm bệnh và chất độc E. Dễ dàng phát hiện chất hữu cơ trong nước. 5 Sử dụng nước bị ô nhiễm với hiện tượng tảo nở hoa liên quan đến một số bệnh đường ruột. A. Đúng@ B. Sai 32 6 Tỷ số BOD COD luôn luôn lơn hơn 1 A. Đúng B. Sai @ 7 Điền vào ô trống cụm từ đúng nghĩa Tác hại của dầu mỡ sinh vật gây độc hại 8 Nguyên nhân dẫn đến quá trình tự làm sạch tự nhiên ở các sông dễ dàng hơn các hồ là do yếu tố nào sau đây quết định A. Tốc độ dòng chảy ở sông lớn hơn ở hồ @ B. Nguồn nước sông dễ dàng bị ô nhiễm hơn nước hồ C. Nguồn nước hồ ít bị ô nhiễm chất hữu cơ hơn nguồn nước sông D. Nguồn nước hồ ít bị ô nhiễm vi sinh vật hơn nguồn nước sông E. Nguồn nước sông là nơi tiếp nhận chất thải ít hơn nước hồ. 9 Nguồn nước mặt bị ô nhiễm NO3- cao là do nguyên nhân nào sau đây A. Do quá trình oxi hoá chất hữu cơ B. Do vi khuẩn hiếu khí oxi hoá nitrit C. Do cấu tạo địa chất của vùng D. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT