TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2723/2003/QĐ-UB

Quyết định số 2723/2003/QĐ-UB về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 2723 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP THÀNH PHO HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 6 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79 2002 TT-BTC ngày 12 9 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Xét Biên bản ngày 29 5 2003 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Theo Thông báo số 189 ĐMDN ngày 26 6 2003 của Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố về việc xét thông qua đề án cổ phần hóa của Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Xét tờ trình số 217 ĐMDN ngày 09 7 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 12 2001 của Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh để cổ phần hóa như sau Giá trị thực tế của doanh nghiệp đồng Hai trăm năm mươi sáu tỷ sáu trăm hai mươi triệu chín trăm bảy mươi mốt ngàn hai trăm mười một đồng . Trong đó Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng Ba mươi hai tỷ bốn trăm bốn chục triệu ba trăm bốn mươi hai ngàn ba trăm bảy mươi hai đồng . Điều Tài sản không đưa vào cổ phần hóa tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán Tài sản không cần dùng đồng. Điều Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1 Ban Đổi mới quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa. Điều Giao cho Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    5    0    15-08-2020
3          15-08-2020
2    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
1    8    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
14    4    0