TAILIEUCHUNG - Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg

Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 63 2007 QĐ-TTg Hà Nội ngày 10 tháng 5 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 66 2004 NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán trực tiếp quản lý giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. 2. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu có hình quốc huy được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội có tên giao dịch bằng tiếng Anh là State Securities Commission of Vietnam viết tắt SSC . Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Luật Chứng khoán và các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau 1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán chiến lược quy hoạch chính sách kế hoạch phát triển dài hạn trung hạn và hàng năm về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 2. Tổ chức thực hiện chiến lược quy hoạch chính sách phát triển thị trường chứng khoán sau khi được ban hành. 3. Hướng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    2    0    11-08-2020
7    6    0    11-08-2020
265    4    0    11-08-2020
225    2    0    11-08-2020
12    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0