TAILIEUCHUNG - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 12

Cứ có một sản phẩm đi qua đầu dò (chú ý ngõ ra chân 8 của IC567 từ nức logic 0 lên mức 1 sau đó được đưa qua cổng đảo nên ngõ ra là mức logic 0) được đưa vào bit 0 của port B1 sẽ làm thay đổi mức logic từ 1 xuống 0 thì ô nhớ dùng cho việc đếm sản phẩm sẽ được tăng lên một đơn vị thông qua việc gọi chương trình con tăng 1, và khi đủ số sản phẩm thì ô nhớ dùng cho việc đếm số hộp cũng được tăng lên. | Chương 12 Chương trình tăng 1 Cứ co một sản phẩm đi qua đầu do chú ý ngõ ra chân 8 của IC567 từ nức logic 0 len mức 1 sau đõ được đưa qua cõng đảo nen ngo ra la mức logic 0 được đưa vao bit 0 cua port B1 se lam thay đoi mức logic từ 1 xuong 0 thì o nhợ dung cho việc đếm san pham sế được tang lến mọt đôn vị thong qua việc goi chượng trình con tang 1 va khi đu so san pham thì o nhợ dung cho việc đếm so hop cung được tang lến mọt đợn vị thong qua chượng trình con tang 1 va cứ moi lan như vạy sự thay đoi sô liệu trong cac o nhợ được đay liến tuc ra led đế hiến thị. Vì đếm san pham đến tối đa la 999 va đếm so hop tối đa la 9999 nen phai sử dung 2 byte đế đếm san pham từ hang đợn vị đến hang chục sử dung byte thấp con hang tram va hang ngan sử dung byte cao. Nến khi so sanh số liẹu đang đếm vợi so liẹu đa lưu ban đau xem đa bang chưa thì phai so sanh lan lượt byte cao trược tức la hang ngan hang tram sau đo tợi byte thấp tức la hang chuc hang đợn vị. RET 5. Chương trình con kiểm tra phím ấn IN - HEX Nếu như co phím được ấn thì bit C 0. Vì co khoảng thời gian nhấn phím nến goi chường trình do tìm mả phím ấn 50 lản bảng viếc nap 50 vảo R3 vả giảm R3. Khi R3 0 thì cất mả phím vảo ngản xếp. Trong lUc đợi phím được nhả rả goi chường trình do tìm mả phím ấn 50 lản đế xem phím co con được nhấn nữả hảy khong. Khi R3 0 thì lấy mả phím trảo cho thảnh ghi A. Lưu đồ thuật giai kiểm tra phím ấn .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.