TAILIEUCHUNG - điều khiển máy khoan bằng máy tính điện tử, chương 8

Phương pháp điều khiển bước đủ Thể hiện trình tự điều khiển bước đủ của dộng cơ bước nam châm vĩnh cửu được từ hóa với các cực từ xen kẽ. Nguyên lý làm việc của động cơ bước là dựa trên sự tác động tương hổ giữa từ trường của Stato và Roto, hình thành mômen điện từ làm quay Roto đi một góc nhất định. Khi cho xung dòng điện tác độngvào cuộn dây pha AA'( hình 2-6a) thì Roto sẽ quay đến vị trí, mà trục từ trường của Roto (cũng chính là trục dọc của Roto). | LUẬN VÃN TOT NGHIỆP SVTH NGUYEN THỊ CHÍNH Chương 8 PHƯƠNG PHAP ĐIÊU KHIÊN BƯỚC ĐỦ VA NỬA BƯỚC 1. Phương pháp điều khiển bước đủ Thế hiện trình tự điếu khiến bươc đu cua dọng cơ bươc nam cham vĩnh cửu đươc từ hoa vơi cac cực từ xện kệ. Nguyện ly lam việc cua đong cơ bươc la dựa trện sự tac đong tương ho giữa từ trương cua Stato va Roto hình thanh momện điện từ lam quay Roto đi mot goc nhất định. Khi cho xung dong điện tac đongvao cuon day pha AA hình 2-6a thì Roto sệ quay đện vị trí ma trục từ trương cua Roto cung chính la truc doc cua Roto trung vơi truc từ trương cua pha A Nếu cắt xung dong điện vắo pha A vắ cho xung dong điện tắc dung vắo cuộn dắy pha BB thì vếctơ từ hoắ cua dong điện sệ quay đi mọt goc la 180 do đo Roto cung quay đi một goc la 180 để cho truc cua từ trường Roto trung với truc cua từ trường tong. Sau đó cắt xung tác động vào pha B và lại cho xung dong điện vào pha A hình 2-6c nhưng đói dấu thì Roto lài quay tiếp trở thay đoi co ba tầngũ eMbED PBrush C LUẬN VÃN TOT NGHIỆP SVTH NGUYEN THỊ CHÍNH một góc là 180. Nếu tính từ điểm đầu thì Roto đã quay được một góc là 360. Quà trình chuyến phàt xung dóng điển tàc dung vào một trong hài phà chó tôi khi Rótó quày một vong động cô sể thực hiển được 20 bưôc hày cón gói là 20 nhịp . Quà trình chuyển mạch càc cuón dày điểu khiển thểó mót trình tự A B A- B- và quà trình chuyển màch thểó trình tự A B A B A B A B Trong hài trưông hợp này thì trong mót chu trình chuyển màch có 20 nhịp bưôc và ợ mói nhịp có số cuón dày điểu khiển được cấp xung dóng điển chó nhàu. Dàng điểu khiển này được gói là điểu khiển bược đu hày cón gói là điểu khiển đói xứng. 2. Phường pháp điều khiển nửa bước Thể hiển trình tự điểu khiển nửà bược quà trình điểu khiển nửà bược tượng tự như quà trình điểu khiển bược đu nhưng trình tự chuyển màch càc cuón dày điểu khiển có khàc nhàu cu thể là từ A A B B A- B A A B B íA B . vợi trình tự chuyển màch này mót chu trình hoàn chỉnh bàó góm 40 nhịp và trong mói nhịp so cuón dày điểu khiển được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.