TAILIEUCHUNG - điều khiển máy khoan bằng máy tính điện tử, chương 6

cũng giống như hệ thống điều khiển theo điểm, tức là không có quan hệ hàm số giữa các chuyển động theo tọa độ. Điểm khác là khi định vị, mũi khoan làm việc nên không thể định vị theo một đường bất kỳ, mà thông thường phải theo hướng song song với một trục tọa độ. Khi khoan cạnh song song với trục tọa độ được xác định bởi các điểm (X1,Y1) và (X2,Y2) thì phải di động bàn máy (hoặc mũi khoan) theo tọa độ Y. Trong lúc đó bàn trượt theo hướng X phải đứng yên. Chỉ sau. | LUẬN VÃN TÓT nghiệp SVTH NGUYEN THỊ CHÍNH Chương 6 Điều khiếu theo đoạn Cung giống như hệ thống điều khiển thệố điệm tức là khống cố quan hệ hàm số giữà càc chuyền động thềố tọa đố. Điềm khàc là khi định vị mui khốàn làm việc nền khống thệ định vị thệố mốt đường bất ky mà thống thường phài thệố hường Sống Sống vời mốt trục tốà đố. Hình 1-4 Sờ đố điệu khiện thệố đốàn LUẬN VAN TOT NGHIỆP SVTH NGUYEN THỊ CHÍNH Thí du Khi khoan cạnh song song với trục tọa độ được xác định bởi các điểm X1 Y1 vá X2 Y2 thì phái di động bán máy hoác mui khoán theo toá đo Y. Trong lục đo bán trượt theo hưởng X phái đứng yển. Chỉ sáụ khi khoán xong các điểm song song với trục Y roi mới tiến hánh định vị các điểm song song với trục X. Cáu trục cớ bán cuá hể thống điểụ khiển theo điểm vá theo đoán khong khác nháụ. Do đo tá co thể thực hiển he thống náy theo sớ đo sáụ. Sớ đo cấụ trục he thong điểụ khiển theo điểm vá đoán khới đáụ báng các so liẹụ ve hình dáng vá số liẹụ cong nghe chi tiết giá cong. Hái so lieụ ấy táo thánh dữ lieụ giá cong. Thong qụá qụá trình láp trình nhớ cớ cáu ghi má hieụ các dữ lieụ giá cong đước biến thánh các má hieụ ghi váo chướng trình. Chướng trình náy báo gom tất cá moi tín hieụ cán thiết cho việc điềụ khiển các cớ cáu củá máy. Những kháụ kể trển co thể thực hiển ớ bất cứ nới náo tách xá khới máy nen goi lá phán xử ly dữ lieụ bển ngoái. Dữ lieụ giá cong cụng co thể đưá trực tiếp váo báng điềụ khiển so đát trển máy như máy NC đớn gián hoác trụy nháp trực tiếp váo máy tính trụng tám như ớ he thống CNC. Các kháụ ke tiếp củá xích điểu khiển điểu đát bển trong máy nến goi lá phán xử ly dữ lieụ bển trong. Kháụ đáụ tiến củá phán xử ly dữ lieụ bển trong lá cớ cáu đoc. Vì chướng trình ghi các dữ liệu giá cong dưới dáng má hiểu nến phái quá cớ cấu giái má để biến má hiểu thánh những tín hiểu điểu khiển Tín hiểu hánh trình vá tín hiểu khới đOng. LUẬN VAN TOT NGHIỆP SVTH NGUYEN THỊ CHÍNH Tín hiệu khởi động co nhiệm vụ đóng ngắt các cơ cấu tác động nện tá khóng đệ cáp đến trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.