TAILIEUCHUNG - điều khiển máy khoan bằng máy tính điện tử, chương 7

Động cơ bước được phân thành ba loại chủ yếu sau : 1. Động cơ nam châm vĩnh cửu : Hay còn gọi là động cơ bước kiểu tác dụng và thường được chế tạo có cực móng. Động cơ này có góc bước thay đổi từ 60. 450 trong chế độ điều khiển bước đủ, mômen hãm từ 0,5 25 Ncm, tần số khởi động lớn nhất là 0,5 và tần số làm việc lớn nhất ở chế độ không tải là 5 Khz. Hình 2-1: Cấu tạo động cơ bước vĩnh cửu 1 và 2) Hai nửa Stator. | LUẬN VÃN TOT NGHIỆP SVTH NGUYEN THỊ CHÍNH Chương 7 TRUYỀN ĐỘNG BANG ĐỘNG Cơ BƯỚC I _ CAU TAO VA PHAN loai động Cơ bước Động cơ bước đươc phân thanh ba loại chủ yếu sau 1. Động cô nam châm vĩnh cửu Hay con gọi là động cơ bước kiểu tàc dụng và thương đước chế tao cộ cực mộng. Động cơ này cộ gộc bước thay đội từ 60 450 trọng chế độ điểu khiển bước đu mộmen hàm từ 0 5 25 Ncm tàn sộ khơi động lơn 1 2 nhất la 0 5 va tan số lam việc lớn nhất ớ chế đọ khong tai la 5 Khz. HÌNH 2-1 Cấu TẠO ĐỌNG cô Bước vĩnh cưu 1 va 2 Hai nửa Stator co dang cực mong đước từ hoa với cực N va S xen ke nhau 3 Hai cuộn stato một cuộn đieu khiển đớn cực va mot cuọn đieu khien lướng cực đước đat ớ ben trong hai nửa stator 4 Rotor nam cham vĩnh cöu co cac cực từ xen ke. 2. Đong cô bưôc co từ trô thay đổi Hay con goi la đong cớ phan khang. Kieu đong cớ nay co goc nam trong giới han từ 1 80 300 trong chế đo đieu khien bước đu momen ham từ 1 50 Ncm tan so khới đong lớn nhất la 1 Khz va tan so lam viẹc lớn nhất trong đieu kien khong tai la 20 Khz. Stato đước chế tao thanh dang rang với bước cực ßs. Cuon day pha 2 đước C LUẬN VÃN TOT NGHIỆP SVTH NGUYEN THỊ CHÍNH quấn trên 2 hoặc 4 rang đối xứng nhau roto cua động cơ cung được chế tặộ thanh dang rặng cố bươc cực Pr. Hình 2-2 Cấu tao đọng cô bưôc co từ trô thay đổi 1 Stato đưôc chế tao thanh dang rang 2 Cuộn day pha 3 Roto co từ trữ thay đoi đưôc chế tao thanh dang rang. 3. Động cô bưôc hổn hôp Hay con goi la đong cô bưôc cam ứng co goc bưôc thay đoi trong khoang 0 36 -150 trong chế đo bưôc đu momen ham từ 3 - 1000 Ncm tan số khôi đong lôn nhất la 40 khz. Trong cac loại đong cô bưôc kể tren thì đong cô bưôc hon hôp đưôc sử dung nhieu hôn ca. Vì loai đong cô nay kết hôp cac ưu điem cua hai Cấu tao cua đong cô bưôc loại động cơ trên đó là Động cô nam cham vĩnh Cửu vôi dang cực mong va đong cô co từ trô thay đoi. thay đoi hon hôp la sự kết hôp giữa đong cô bưôc nam cham vĩnh cữu va đong cô bưôc co từ trô thay đoi. Phan Stato đưôc cấu tao hoan toan giong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.