TAILIEUCHUNG - điều khiển máy khoan bằng máy tính điện tử, chương 5

Ở máy thông thường việc điều khiển chuyển động cũng như thay đổi vận tốc của các bộ phận máy điều khiển được thực hiện bằng tay. Với cách điều khiển này thời gian phụ thuộc khá lớn, nên không thể nâng cao năng suất lao động. Để giảm thời gian phụ, cần thiết tiến hành tự động hóa quá trình điều khiển. Trong sản xuất hàng khối, hàng loạt lớn, từ lâu người ta dùng phương pháp gia công tự động với việc tự động hóa quá trình điều khiển. Đặc điểm của loại máy tự động này là. | LUẬN VÃN TÓT nghiệp SVTH NGUYEN THỊ CHÍNH Chương 5 DẠI CVONS VỀ DIỀU KHIỂN THEO CHƯONG TRÌNH sO I _ KHÁI NIÊM VỀ ĐIỀU KHIỂN THEO CHƯƠNG TRÌNH SO ở máy thông thường việc điều khiển chuyển động cung như thay đôi ván tốc cUá các bộ phán máy điểu khiển đườc thực hiện báng táy. Vời cách điểu khiển náy thời gián phu thuộc khá lờn nền không thể náng cáô náng suất láô động. Để giám thời gián phu cán thiểu hển hánh tự đông hôá quá trình điểu khiển. Trông sán xuất háng khôi háng lôát lờn từ láu người tá dung phường pháp giá công tự đông vời viểc tự đông hôá quá trình điểu khiển. Đác điểm củá lôại máy tự đông náy lá rut ngán thời gián phu nhưng thời gián chuẩn bị sán xuất quá dái thời gián thiểu kế vá chế táô thời gián điểu chỉnh máy . . Nhườc điểm náy không đáng kể nểu sán xuất vời khôi lường lờn. Trái lái vời lường sán xuất nhô mát háng tháy đôi thường xuyển lôái máy tự đông trờ nển không kinh tể . Dô đô cấn phái tìm rá phường pháp điểu khiển mời đám báô thời gián điểu chỉnh máy để giá công từ lôái chi tiểt náy sáng chi tiểt khác đườc nhánh. Yểu cáu náy đườc thực hiển vời viểc điểu khiển thểô chường trình. Điểu khiển thểô chường trình lá môt dáng điểu khiển tự đông má tín hiểu điểu khiển tín hiểu rá đườc tháy đôi thểô môt qui luật trườc. Nôi cách khác trển máy điểu khiển thểô chường trình thứ tự giá trị cuá các chuyển đông cung như thứ tự đông mờ các bô phán máy đông mờ hể thông lám nguôi bôi trờn tháy mui khôán. Điểu đườc thực hiển đung thểô môt chường trình đá vách sấn. Các cờ cấu máng chường trình náy đườc đát váô thiểu bị điểu khiển vá sể lám tự đông thểô chường trình đá chô. Nểu các chường trình trển đườc ghi lái báng các dấu tì báng hể thông cám báng máu ghểp hình . Tá gôi hể thông điểu khiển đô lá hể thông điểu khiển thểô chường trình phi sô. Nểu các LUẬN VÃN TOT NGHIỆP SVTH NGUYEN THỊ CHÍNH chương trình được biểu thị bằng các chữ số dưới dạng má hiệu ta gọi hệ điểu khiển thểo chương trình số. Như vạy điểu khiển thểo chương trình số lá mọt quá trình tự đọng cho phểp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.