TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P26

Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P26:Đây là những ngôn ngữ rất đơn giản và dễ sử dụng. Lưu ý rằng các script là những ngôn ngữ giới hạn, dùng để viết các chương trình đơn giản. Để thực hiện những công việc phức tạp như kết nối CSDL, lập trình đồ hoạ, giao tiếp với thiết bị phần cứng,. thì ta phải sử dụng các component (thành phần) đã được tạo trước bằng các ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ hơn như C++, VB,. Các script của ASP chỉ có lệnh gọi đến các component này. | GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP II. Xây dựng ứng dụng GuestBook Thông thường các trang Web đều có sử dụng GuestBook với guest book khi user duyệt có thể ghi lại các ý kiến cũng như các cảm nhận của mình . Trong ví dụ này ta có sử dụng component là đối tượng này cho phép ta có rất nhiều thao tác hữu ích đối với file thư mục. Để chạy ví dụ này hãy nhập đoạn code sau và bạn tạo sẵn 1 tệp có tên trong cùng thư mục với tệp ASP này Const bDeleteEntries True Dim bForce bForce force Dim strFile strFile If 0 Then H3 Sign Our Guestbook H3 FORM ACTION METHOD post TABLE TR TD ALIGN right B Name B TD TD INPUT TYPE text NAME name SIZE 15 INPUT TD TR TR TD ALIGN right B Comment B TD TD INPUT TYPE text NAME comment SIZE 35 INPUT TD TR TABLE INPUT TYPE submit VALUE Sign Guestbook INPUT FORM BR H3 Today s Comments H3 -- INCLUDE FILE -- St by hoangly85 126 hoangly85@ GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP Else Dim objFSO Dim objFile Set objFSO Set objFile strFile 8 True B S Reque orm name B S Reque orm comment BR Set objFile Nothing Set objFSO Nothing H3 Your comments have been written to the file H3 A HREF . Back to the guestbook A End If If bDeleteEntries Then Set objFSO Set objFile strFile If DateDiff d Date 0 Or bForce Then Set objFile Nothing Set objFile strFile True B Hello B I hope you like this guestbook BR End If Set objFile Nothing Set objFSO Nothing St by hoangly85 127 hoangly85@ GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.