TAILIEUCHUNG - Tạo ảnh biếm hoạ bằng Transform Wrap của Photoshop CS2

Trong photoshop CS2 có chức năng transform wrap, giúp chúng ta dễ dàng nắn một ảnh méo đi theo ý. Đây là một công cụ tốt để bóp méo khuôn mặt để có được một bức tranh biếm hoạ. Ví dụ dưới đây của tôi chỉ cách cơ bản nhất để làm điều này. Đây là bức ảnh 'biếm hoạ': Và đây là bức ảnh gốc: Các bước thực hiện như sau: 1. Tạo vùng chọn phần mặt bằng phím M. Phải chuột và chọn Layer via copy để copy phần mặt ra. .2. Vào edit Transform Warp 3. Chúng ta sẽ. | Tạo ảnh biếm hoạ bằng Transform Wrap của Photoshop CS2 Trong photoshop CS2 có chức năng transform wrap giúp chúng ta dễ dàng nắn một ảnh méo đi theo ý. Đây là một công cụ tốt để bóp méo khuôn mặt để có được một bức tranh biếm hoạ. Ví dụ dưới đây của tôi chỉ cách cơ bản nhất để làm điều này. Dây là bức ánh biếm hoạ Và đây là bức ảnh gốc Các bước thực hiện như sau 1. Tạo vùng chọn phần mặt bằng phím M. Phải chuột và chọn Layer via copy để copy phần mặt ra. 2. Vào edit Transform Warp iw 3. Chung ta se thây 1 ludi warp dupe tao ra trên mât. 4. Di chuột kéo ra kéo vào để hình méo đi. Để ý là phần vai áo vẫn giữ được nét liên tục giữa Dhần bị bóp méo và phần không bị. 5. Nhấn enter hình ảnh chúng ta sẽ có được

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.