TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục sự cố thấm hạ lưu đập đất công trình hồ chứa nước Đan Kia, Lạc Dương, Lâm Đồng

Đập đất công trình hồ chứa nước Đan Kia, Lạc Dương, Lâm Đồng có nhiệm vụ giữ nước để bảo vệ hồ chứa nước Đan Kia phục vụ cấp nước tưới, phát điện, nuôi trồng thủy sản cũng như tạo cảnh quan cho du lịch. Bài viết trình bày hiện trạng thân đập, đề xuất và thiết kế giải pháp khắc phục. Kết quả khảo sát cho thấy, nền đập gồm ba lớp, lớp 1 - 2 có tính thấm lớn, gây thấm mất nước qua nền đập. | 532 NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC SỰ CỐ THẤM HẠ LƢU ĐẬP ĐẤT CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƢỚC ĐAN KIA LẠC DƢƠNG LÂM ĐỒNG Nguyễn Thị Nụ1 Bùi Trƣờng Sơn1 Lê Thanh Tùng2 1 Nhóm nghiên cứu Địa chất công trình và Địa môi trường 1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2 Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn Tác giả chịu trách nhiệm nguyenthinu@ Tóm tắt Đập đất công trình hồ chứa nước Đan Kia Lạc Dương Lâm Đồng có nhiệm vụ giữ nước để bảo vệ hồ chứa nước Đan Kia phục vụ cấp nước tưới phát điện nuôi trồng thủy sản cũng như tạo cảnh quan cho du lịch. Theo thời gian đập đất phía dưới hạ lưu xuất hiện dòng thấm các tổ mối cần phải gia cố xử lý. Báo cáo trình bày hiện trạng thân đập đề xuất và thiết kế giải pháp khắc phục. Kết quả khảo sát cho thấy nền đập gồm ba lớp lớp 1 - 2 có tính thấm lớn gây thấm mất nước qua nền đập. Để xử lý tiến hành bằng phương pháp phụt dung dịch công nghệ 1 pha bằng dung dịch xi măng - bentonite - nước hoặc dung dịch xi măng - bột sét khô - nước. Quy trình thi công theo các bước nghiêm ngặt khoan phụt thử nghiệm - khoan phụt đại trà - khoan kiểm tra. Các tổ mối cũng là nguyên nhân gây thấm mất nước khi xử lý tiến hành theo trình tự khoan phụt dung dịch xử lý mối và lấp hố khoan bằng dung dịch sét. Từ khóa thấm mất nước đập đất hạ lưu. 1. Đặt vấn đề Hồ chứa nước Đan Kia được xây dựng trên suối Vàng thuộc địa phận xã Lát huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng. Hồ chứa nước Đan Kia có nhiệm vụ điều tiết năm để cấp nước tưới phát điện nuôi trồng thủy sản và tạo cảnh quan phục vụ văn hóa du lịch cải tạo môi trường sinh thái tiểu vùng. Đập chính là đập đất đồng chất có chiều dài đỉnh đập là 161 m có tác dụng giữ nước cao trình mực nước là 1428 m chiều cao lớp nhất là 203 m với chiều rộng đỉnh đập 7 5 m cao trình nước chết là 1414 8 m. Hồ chứa nước được xây dựng từ những năm 1942-1945. Theo thời gian công trình có dấu hiệu xuống cấp phần phía dưới hạ lưu đập xuất hiện dòng thấm tạo thành dòng chảy và xuất hiện các tổ mối ở thân đập. Chính vì vậy cần phải tiến hành khảo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.