TAILIEUCHUNG - Phát triển mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới đổi mới marketing trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Đổi mới marketing là một trong những chiến lược quan trọng để các doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt được lợi thế cạnh tranh, tăng trưởng bền vững và tồn tại trong môi trường kinh doanh luôn biến đổi như hiện nay. Bài viết tập trung phát triển mô hình lý thuyết và đề xuất thang đo các nhân tố tác động đến đổi mới marketing trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. | TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ - SỐ 10 04 - 2022 PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỔI MỚI MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM DEVELOPING A MODEL FOR FACTORS AFFECTING MARKETING INNOVATION IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN VIETNAM Ngày nhận bài 05 07 2022 Ngày chấp nhận đăng 24 12 2022 Nguyễn Ngân Hà TÓM TẮT Đổi mới marketing là một trong những chiến lược quan trọng để các doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt được lợi thế cạnh tranh tăng trưởng bền vững và tồn tại trong môi trường kinh doanh luôn biến đổi như hiện nay. Bài báo tập trung phát triển mô hình lý thuyết và đề xuất thang đo các nhân tố tác động đến đổi mới marketing trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Phân tích nhân tố khám phá EFA được sử dụng để đánh giá lại độ tin cậy các giả thuyết của mô hình đề xuất. Kết quả phân tích cho thấy 5 nhân tố tác động đến đổi mới marketing bao gồm phong cách lãnh đạo học tập trong tổ chức văn hoá tổ chức định hướng thị trường và mối quan hệ. Từ khóa Đổi mới marketing nhân tố ảnh hưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. ABSTRACT Marketing innovation is essential for small and medium enterprises SMEs to gain competitive advantage sustainable growth and success in today s ever-changing business environment. The article focuses on developing a theoretical model and proposing a scale for factors affecting marketing innovation in SMEs in Vietnam. Exploratory factor analysis has been employed to evaluate the reliability of the proposed model. The results show that marketing innovation is affected by five factors including leadership organizational learning organizational culture market orientation and relationship network. Keywords Marketing innovation affecting factors small and medium enterprises Vietnam. 1. Giới thiệu tiêu dùng Lê Anh Hưng 2020 . Khi doanh nghiệp đổi mới hoạt động marketing như Đổi mới từ lâu đã được coi là một yếu tố giới thiệu một thiết kế sản phẩm mới thay then chốt cho sự tăng trưởng và lợi thế cạnh đổi phương thức phân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.