TAILIEUCHUNG - Chương 1: DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Có một số khái niệm khác nhau về kinh doanh : Kinh doanh là việc dùng công sức và tiền của để tổ chức các hoạt động nhằm mục đích kiếm lời trên thị trường. Kinh doanh là bỏ ra một số vốn ban đầu vào hoạt động trên thị trường để thu lại một lượng vốn lớn hơn sau một khoãng thời gian nào đấy. Kinh doanh là việc thực hiện một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện nhiệm vụ. | Chương 1 DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP I . KHÁI NIỆM VỀ KINH DOANH Có một số khái niệm khác nhau về kinh doanh Kinh doanh là việc dùng công sức và tiền của để tổ chức các hoạt động nhằm mục đích kiếm lời trên thị trường. Kinh doanh là bỏ ra một số vốn ban đầu vào hoạt động trên thị trường để thu lại một lượng vốn lớn hơn sau một khoãng thời gian nào đấy. Kinh doanh là việc thực hiện một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện nhiệm vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lãi điều 3 - Luật Doanh nghiệp .1 1 00 . Kinh doanh là các hoạt động nhằm mục đích sinh lãi của chủ thể kinh doanh trên thị trường. Thị trường nói đơn giản đó là nơi mua bán. Kinh doanh gắn liền với thị trường diễn ra trên thị trường và tuân theo các thông lệ quy định và quy luật của thị trường. Định nghĩa về thị trường 1. Thị trường là chổ gặp nhau giữa người bán người mua và các hàng hóa dịch vụ. 2. Thị trường là nơi mà những người hoặc tổ chức có nhu cầu cần được thỏa mãn có tiền để chi tiêu và sẵn sàng chi tiêu số tiền đó. 3. Thị trường là biểu hiện thu gọn của quá trình mà thông qua đó các quyết định của các gia đình về tiêu dùng các loại hàng hóa nào đó các quyết định của công ty về sản xuất cái gì sản xuất như thế nào và các quyết định của công nhân về việc làm bao lâu cho ai đều được dung hòa bằng sự điều chỉnh giá cả. Hay nói cách khác đó là sự thỏa thuận mà thông qua đó sẽ chi phối việc phân bố nguồn lực. 4. Thị trường là tập hợp các sự thỏa thuận mà thông qua đó giá cả sẽ chi phối việc phân bố nguồn lực. Chủ thể kinh doanh Kinh doanh phải do một chủ thể thực hiện có thể là tư nhân các hộ gia đình hay doanh nghiệp có các đặc trưng sau - Có quyền sở hữu các yếu tố cần có của quá trình kinh doanh vốn tài sản sức lao động . - Tự do và chủ động trong kinh doanh. - Tự chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng của quá trình kinh doanh. Mục đích chủ yếu của kinh doanh là sinh lời sự sinh lợi hợp pháp được nhà nước và .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN