TAILIEUCHUNG - Bộ quy tắc đạo đức của The New York Times (III)

Nhà báo không có chỗ trong sân chơi chính trị. Nhân viên có quyền bỏ phiếu, tuy nhiên họ không được làm điều gì dẫn đến nghi ngờ về sự trung lập trong chuyên môn của họ và của bản thân Thời báo. Cụ thể, họ không được vận động, biểu tình, hay ủng hộ các ứng cử viên, bỏ phiếu kín ủng hộ cho sự nghiệp hoặc các nỗ lực thông qua các đạo luật. | Bộ quy tắc đạo đức của The New York Times III đề chung 5. THAM GIA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Bỏ phiếu vận động tranh cử và các vấn 62. Nhà báo không có chỗ trong sân chơi chính trị. Nhân viên có quyền bỏ phiếu tuy nhiên họ không được làm điều gì dẫn đến nghi ngờ về sự trung lập trong chuyên môn của họ và của bản thân Thời báo. Cụ thể họ không được vận động biểu tình hay ủng hộ các ứng cử viên bỏ phiếu kín ủng hộ cho sự nghiệp hoặc các nỗ lực thông qua các đạo luật. Họ không được đeo phù hiệu vận động tranh cử hoặc bản thân không được thể hiện bất cứ dấu hiệu chính trị đảng phái nào. Họ phải nhận thức được rằng việc dán khẩu hiệu trên xe của gia đình hay dựng khẩu hiệu vận động tranh cử có thể được xem là của bản thân họ dù trên thực tế ai đó trong gia đình đã dán và dựng các khẩu hiệu đó. 63. Bản thân nhân viên không được góp tiền gây quỹ cho bất cứ ứng cử viên hay quá trình bầu cử nào. Do có thể truy cập Internet dễ dàng để tìm hồ sơ công khai của những người đóng góp cho vận động tranh cử nên việc ủng hộ về chính trị của nhân viên Thời báo sẽ có nguy cơ dẫn tới ấn tượng sai rằng tờ báo đang đứng về phía nào đó. 64. Tất cả nhân viên không được chạy đua vào các chức vụ công quyền ở bất cứ nơi đâu. Việc chạy đua hoặc phục vụ trong cơ quan nhà nước là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc độc lập về chuyên môn mà một nhà báo cần có. Điều đó tạo ra nguy cơ là quan điểm chính trị của một nhân viên sẽ được coi là quan điểm của Thời báo và có thể gieo nghi ngờ về sự thiên vị khi Thời báo đưa tin chính trị nếu một trong những nhân viên của họ là một thành viên tham gia tích cực. 65. Nhân viên không được tiến hành hoặc tập hợp ủng hộ cho những sự nghiệp hoặc phong trào chung không được ký vào các quảng cáo có quan điểm trong những vấn đề chung hoặc tham gia vào các chiến dịch vận động tranh cử không được dự tiệc hay tham gia những sự kiện tương tự nếu việc làm đó dẫn .