TAILIEUCHUNG - Đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 2

Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh ôn thi, bổ sung kiến thức,rèn luyện kỹ năng giải đề, bám sát đề thi, xử lý linh hoạt, giúp ích cho các kỳ thi tiếp theo. | Đề thi tham khảo học kỳ 1 không phân ban Đề 2 Câu 1 4 3 n 3 -m-ị- ià đường thẳng trùng với trục tung khi A. 3 và m 3 B. n 3và m 1 r n7 3 mẠ in C. và D. Tất cả các câu trên đều sai . fx -3 5t Câu 2 Cho đường thẳng 1 c c - - và các điểm M 32 50 N - 28 22 P 17 - 14 Q - 3 - 2 Các điểm nằm trên - la A. Chỉ P B. Nvà P C. N P Q D. Không có điểm nào Câu 3 Cho H 16 9 _ . Lựa chọn phương án đúng A. -Ị-2 r2 lổià đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của H B. x y2 9là hình chữ nhật cơ sở của H C. 2- -y2 25-là hình chữ nhật cơ sở của H D. H có 2 tiêu điểm là 4 0 và -4 0 . Câu 4 Cho đường cong y 3 3x. Gọi là đường thẳng nối cực đại và cực tiểu của nó. Lựa chọn phương án Đúng A. - đi qua gốc toạ độ B. Cả 3 phương án kia đều sai C. í có phương trình y D. i. có phương trình y _ Câu 5 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường tròn _ 1 -I- y _ _ 9. Đường thẳng d đi qua điểm I 1 2 cắt C tại hai điểm M N. Độ dài MN bằng A. 1 B. 3 C. 2 D. 6 Câu 6 cho P y2 2xvà đường thẳng A- ũ. Tọa độ giao điểm của P và C là A. -Ạà IT 2 2 B ầựlà 2 C. rK1 Đvà IT 2 -2 D. M -1 2 và IT -2i -2 Đề Thi Chỉ Có Tính Chất Tham Khảo Dành cho Giáo Viên Và Học Sinh THPT Câu 7 Cho parabol P y2 12x. Gọi d là đường thẳng đi qua tiêu điểm F của P và có hệ số góc k k 0 d cắt P tại hai điểm - Ivà . Độ dài đoạn J- -lJ- -2bằng A ẳ B. C. D k5 _ Câu 8 Cho parabol P y2 2X. Những điểm trên P có bán kính qua 2 tiêu điểm bằng 2 có tọa độ là 2. TộÁ . 2. A. 7 3 - V 3. ẽ . 3. eA B. vi V V 3. õA . 3. õA C. k ựế7 DẲ3ỉ--c7 V3 7 Câu 9 Phương trình đường thẳng cắt hai trục tọa độ tại A -2 0 và B 0 3 là À - l A. 3 2 -1 B. 3x-2y-ẹ Ũ C. 2x y-ẹ Ũ D. x-2y 6 0 Câu 10 52Cho đường cong y x3 - 3x2. Gọi . là đường thẳng nối liền cực đại và cực tiểu của nó. Chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. đi qua gốc toạ độ B. . đi qua điểm M -1 2 C. -song song với trục hoành D. -đi qua điểm M 1 -2 Câu 11 Elip E có tâm đối xứng là gốc tọa độ O có tiêu điểm nằm trên trục hoành có tâm sai s _ 2 khoảng cách giữa hai đường chuẩn là CV2 . Phương trình chính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN