TAILIEUCHUNG - Kinh tế vi mô - Bài số 3

Tài liệu tham khảo môn kinh tế vi mô gồm 12 bài giảng dành cho sinh viên khoa kinh tế , tài liệu này bài giảng số 3 nói về mô hình cổ điển : xác định thu nhập quốc gia | MÔ HÌNH CỔ ĐIÈN XÁC ĐỊNH THU NHẬP QUỐC GIA Bài giảng số 3 D Trương Quang Hùng NỘI DUNG Sản xuất - Sản lượng thu nhập được xác định như thế nào Phân phối - Cách thức phân phối thu nhập cho lao động và vốn Phân bổ chi tiêu - Yếu tố nào quyết định C I G Mô hình cân bằng tổng quát sẽ trả lời cho những vấn đề này như thế nào 2 Trương Quang Hùng TỔNG QUÁT MÔ HÌNH Phía cung - Thị trường các yếu tố sản xuất cung cầu và giá - Xác đinh sản lượng thu nhập quốc gia Phía cầu - Những yếu tố ảnh hưởng đến C I G Cân bằng - Thị trường hàng hóa - Thị trường quỹ cho vay 3 Trương Quang Hùng GIẢ THIẾT MÔ HÌNH Giá có tính linh hoạt cao và thị trường cân bằng liên tục Lượng cung các yếu tố sản xuất L K là cố định - K K và L L Tình trạng công nghệ không đổi Nền kinh tế đóng 5 Trương Quang Hùng SẢN XUẤT HÀM SẢN XUẤT Sản xuất - Sự phối hợp các yếu tố sản xuất L K để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ. - Hàm sản xuất Y F K L K lượng vốn bao gồm máy móc thiết bị công cụ sản xuất L lượng lao động F . mức sản lượng tối đa đạt được ứng với mỗi kết hợp giữa K L 6 Trương Quang .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN