TAILIEUCHUNG - Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả. | Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tại Sở LĐTBXH địa 2. Bước 2 phương nơi đã cấp giấy phép hoạt động trước khi giấy phép hết hạn ít nhất là 30 ngày . Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH kiểm tra hồ sơ và hẹn 3. Bước 3 ngày thẩm định. Trường hợp không đủ thủ tục đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Sau khi thẩm định trường hợp đủ điều kiện theo quy định Sở 4. Bước 4 Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép mẫu số 07 kèm theo giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm đã cấp Báo cáo kết quả hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp theo thời 2. hạn giấy phép đang hoạt động và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép tiếp theo. Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh Doanh nghiệp có đủ các điều kiện gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giao trụ sở làm việc hoặc hợp đồng 3. thuê trụ sở thời hạn tối thiểu 36 tháng. Bản kê khai trang thiết bị phương tiện làm việc và đi lại danh sách nhân viên thời điểm đề nghị cấp phép Bản sao giấy chứng nhận ký quĩ tại Ngân hàng Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN