TAILIEUCHUNG - Bảo vệ hệ thống điện - chương 12

Tự động điều chỉnh tần số - Tần số là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng điện năng . Tốc độ quay và năng xuất làm việc của các động cơ đồng bộ và động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tần số của dòng xoay chiều | 172 Chuông 12 Tự ĐỘNG ĐIÊU CHÍNH TẦN Số I. KHAI NIÊM CHUNG Tần số là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá chát lượng điện năng. Tốc độ quay vá năng suầt làm việc cUá các động cợ đống bộ vá khống đống bộ phu thuộc váo tần số củá dong xoáy chiêu. Khi tần số giám thì năng suầt củá chung cung bị giám thầp. Tần số tăng cáo dần đên sư tiêu háo năng lượng quá mữc. Do vầy vá do một số nguyện nhần khác tần số luốn được giữ ợ định mữc. Đối vỢi hệ thống điện Việt nám trị số định mữc cuá tần số được quy định lá 50Hz. Độ lệch cho phép khoi trị số định mữc lá 0 1Hz. Việc sán xuầt vá tiệu thu cống suầt tác dung xáy rá đống thợi. Vì vầy trong chệ độ lám việc bình thượng cống suầt PF do máy phát cuá các nhá máy điện phát rá phái băng tống cống suầt do các phu tái tiệu thu Ptt vá cống suầt tốn thầt Pth trện đượng dầy truyện tái vá các phần tư khác cuá máng điện nghĩá lá tuần theo điệu kiện cần băng cống suầt tác dung PF Ptt Pth Ppt vợi PPT - phu tái tống cuá các máy phát. Khi co sư cần băng cống suầt thì tần số được giư khống đố i. Nhưng váo mối thợi điệm tuy thuộc số lượng hộ tiệu thu được nối váo vá tái cuá chung phu tái cuá hệ thống điện liện tuc tháy đối lám phá huy sư cần băng cống suầt vá lám tần số luốn biện động. Đệ duy trì tần số định mưc trong hệ thống điện yệu cầu phái tháy đối cống suầt tác dung một cách tượng ưng vá kịp thợi. Như vầy vần đệ điệu chỉnh tần số liện quán chăt ché vợi điệu chỉnh vá phần phối cống suầt tác dung giưá các tố máy phát vá giưá các nhá máy điện. Tần số được điệu chỉnh băng cách tháy đối lượng hợi hoăc nược đưá váo tuốc-bin. Khi tháy đối lượng hợi hoăc nược váo tuốc-bin cống suầt tác dung cuá máy phát cung tháy đối. II. BỘ ĐIÊU CHỈNH TỐC ĐỘ QUAY TUốC-BIN Sơ CÁP Váo thợi ky đầu phát triện hệ thống năng lượng nhiệm vu duy trì tần số được giáo cho bộ điệu chỉnh tốc độ quáy kiệu ly tầm đăt tái tuốc-bin cuá các nhá máy thuy điện vá nhá máy nhiệt điện. Bộ điệu chỉnh náy cung được goi lá bộ điệu chỉnh sợ cầp. Sợ đố cầu truc cuá một trong nhưng loại bộ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN