TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 20

Xác định ổ đỡ cho các trục trên hệ thống băng tải Xác định ổ đỡ cho trục dẫn động băng tải cụm đóng nắp. Trục dẫn động không có lực dọc trục tác dụng nên ta chọn ổ bi đỡ. Sơ đồ chọn ổ cho trục Tính cho gối đỡ 1 vì có lực F1 lớn. Đường kính trục : d = 25mm. Chọn ổ bi đỡ ký hiệu 105 với C= kN, Co = kN. Tải trọng động qui ước Q : Q = ( + ). [5, trang 214] Với : + Fr : Tải trọng hướng tâm | Chiro ng 20 Xac dinh o dd cho cac true tren he thong bang tai Xac dinh o dd cho truc dan dong bang tai cum dong nap. True dan dong khong co lu c doc true tac dung nen ta chon o bi dd. Sd do chon o cho truc Fy1 Fy2 Fx1 Fx2 Sö do tinh luc . Tinh lu c F1 7f2xi F2Y1 73362 N. F2 7f2x2 F2 y 2 962 252 N. Tinh cho goi dd 1 vi co lu c F1 Idn. Du dng kinh truc d 25mm. Chon o bi dd ky hieu 105 vdi C kN Co kN. created with download the free trial online at professional Tải trọng động qui ước Q Q . 5 trang 214 Với Fr Tải trọng hướng tảm. Fr F1 N kN Fả Tải trọng dọc trục. Fả 0. V Hệ sộ ke đến vọng nảọ quảy. Vọng trọng quảy nen V 1. kt Hệ số kế đến ảnh hướng nhiệt đọ. kt 1. kđ Hệ sế kế đến đảc tính tải trọng. kđ 1. X Hệ sế tải trọng hướng tảm. X 1. Y Hệ sế tải trọng dọc trục. Y 0. Vảy Q 1 . 408 .1 . 1 0 408 kN. Tuổi thọ cUả ọ Lh 5 trảng 213 L 106 Với Lh Tuồi thọ tính bảng giớ. Lh 10000 giớ n Sế vọng quảy. n 32 vọng phut. Vảy L 106 triệu vọng quảy. Khả nảng tải đọng Cđ Q. 5 trảng 213 Với m Bảc cuả đướng cọng mọi. m 3. nitro professional download the free trial online at professional Vậy Cđ 0 192 3 16 kN C kN. Chon o bi đỡ cỡ đậc biệt nhẹ vừậ ky hiệu 106 co C kN đường kính ngoai D 47 mm chiệu rộng B 12 mm. Kiệm tra khậ nang tậi tĩnh cUậ o Qt 0 6. Fr 0 0 6 . 0 408 0 24 kN Vậy Qt C0 kN. 1 Tổng quan ve các hệ thong điều khiển. Mot hệ thong điệu khiện bất ky đệu đưỡc cấu tậo bời 3 thành phận khối vậo khối xử ly khối rậ. KHỐI VÀO KHỐI XỬ LY KHỐI RÀ bo chuyện đôi tín hiệu ngo vậo xư ly - điệu khiển Cỡ cấu tậc đọng Tín hiệu vậo Kết quậ xö ly Các thành phần trong hệ thong điều khiển. Vệ mật hoật động sỡ đo trên miệu tậ hệ thong gom một bo phận chuyện đổi tín hiệu vậo bo phận xử ly tín hiệu vậo vậ xuất cậc tín hiệu điệu khiẹn tường ứng vậ bo phận nhận cậc lệnh điệu khiẹn đệ kích hoật cỡ cấu tậc đọng. Nhiệm vu cuậ bo phận xử ly