TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 16

Tỉ số truyền máy rửa Chọn động cơ ndc = 1440 vòng/phút (1440v/p) Mâm quay rửa chai với tốc độ nr = . itổng = iđai × itvr × ibr itổng: tỉ số truyền tổng từ động cơ đến mâm quay của máy rửa iđai: tỉ số truyền bộ truyền đai từ động cơ ibr: tỉ số truyền bộ truyền bánh răng quay mâm rửa itvr: tỉ số truyền bộ truyền trục vít bánh vít của máy rửa Chọn iđai = 2; itvr = 20; ibr = 8 Tỉ số truyền băng tải Vận tốc dài băng tải Vbt =. | Chương 16 TÍNH TỈ Số TRUYỀN CHO CAC Cơ CAU TRUYỀN ĐỐNG Tỉ sô truyền máy rửa Chọn động cơ ndc 1440 vòng phút 1440v p Mâm quay rửa chai vơi tòc độ nr p n. 1440 ac _ nòng - nr 320 hòng lđai X itvr X ibr itộng tỉ sô truyền tong từ động cơ đến mâm quay của may rửa iđai tỉ sô truyền bộ truyền đai từ động cơ ibr tỉ sô truyền bộ truyền banh rang quay mam rửa itvr tỉ sô truyền bộ truyền trục vít banh vít cua may rửa Chọn iđai 2 itvr 20 1-br 8 Tỉ sô truyền bang tai Vạn tòc dai bang tai Vbt Vđĩa 7 Vạn tòc dai cúa đĩa dan 7 Vđĩa 7 Vmam R X R X n 360 X 2n X 25434mm p Vbt 25434mm p p R ban kính tính từ tam quay cúa đĩa dan 7 tơi tam cò chai R 360mm Đường kính puly băng tai D 100mm V npuIy 2xR -- - 81r p 2nR created with download the free trial online at professional Itổng lx X leb X 178 X 167 X 156 X 145 X I34 X 113 X Ibvn X lđr X 1đt 1a X i18 X icb X ix Gọi iA iđ X iđr X ibv 2 X 2 X 20 80 i18 i13 X i34 X i45 X i56 X i67 X i78 ix 2 tỉ số truyền của bọ truyền xích icb 1 tỉ số truyền của bọ truyền của cạp banh rang nọn i78 tỉ số truyền cua bọ truyền cua cặp banh rang 7-8 i67 tỉ sế truyền cua bọ truyền cua cạp banh rang 6-7 i56 tỉ sế truyền cua bọ truyền cua cạp banh rang 5-6 i45 tỉ sế truyền cua bọ truyền cua cạp banh rang 4-5 i34 tỉ sế truyền cua bọ truyền cua cạp banh rang 3-4 i13 tỉ sế truyền cua bọ truyền cua cạp banh rang 1-3 i12 tỉ sế truyền cua bọ truyền cua cạp banh rang 1-2 ibvn tỉ sế truyền cua bọ truyền cua cạp banh vít-truc vít cum vạn nắp iđr 2 tỉ sọá truyền cua bọ truyền cua đai rang 1440 hổng -T7- - 81 1tổng 80 X 2 X 118 118 Tỉ sô truyền cho vít chia Đĩa cấp chai 10ranh vọng trục vít quay 16vọng tương ứng nđĩa 7 -y6 - p R1 ban kính tính từ tam mam rửa đến tam cổ cha1 R2 ban kính tính từ tam đĩa dan 7 đến tam cổ cha1 n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional nvít nđĩa 7 X 16 180v p hổng hit. X Iđr X Itvn X 119 X lCv X lđ 1a X 118 X