TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1747/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 1747/2005/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Số 1747 2005 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Xuyên ngày 16 tháng 06 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HẠN MỨC ĐẤT Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định 181 2004 ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường Giám đốc sở Xây dựng Giám đốc sở Tài chính và Cục trưởng cục Thuế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Quyết định này quy định về hạn mức đất ở cho hộ gia đình cá nhân tại nông thôn đất ở tại đô thị và đất ở ven đô thị sau đây gọi chung là đất ở trên địa bàn tỉnh An Giang. Việc xác định giới hạn khu vực nông thôn đô thị và ven đô thị được thực hiện theo quy định tại quyết định số 2700 2004 ngày 28 12 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Điều 2. Hạn mức đất ở được quy định như sau 1. Nội ô đô thị của thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc là 200m2 . 2. Khu vực thị trấn ven đô thị là 300m2. 3. Khu vực nông thôn là 600m2. Riêng các xã nông thôn miền núi thuộc 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên là 800m2 . 4. Đối với thành phố Long Xuyên thị xã Châu Đốc và các khu đô thị mới các khu dân cư kết hợp du lịch sinh thái tùy vào tính chất và vị trí trong các dự án quy hoạch xây dựng cho phép khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 500 và dự án đầu tư xây dựng khu nhà vườn khu biệt thự được bố trí diện tích của khu đất ở cho nhà vườn biệt thự cao cấp có diện tích phù hợp được lớn hơn 200m2 nhưng không quá 400m2. Điều 3 Hạn mức đất ở quy định tại Điều 2 là cơ sở để giao đất mới cho hộ gia đình cá nhân làm nhà ở lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất lập quy hoạch chi tiết xây dựng xét miễn giảm các khoản thu có liên quan về đất đai công nhận quyền sử dụng đất ở khi xét cấp giấy

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.