TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 7

Các nguyên tử trong phân tử polymer tạo thành cao phân tử được nối với nhau bằng nối nguyên tử (nối cộng hoá trị) chính những nối này là lực giữ hai nguyên tử với nhau. H H C=C H H Cộng thức cấu trúc của monomer ethylene Sự nối: Sự phân biệt nối đơn, đôi, ba dựa trên số nối giữa các loại phân tử. Ở hình trên: 2:C=C 1:C-H Nối đôi là nối không bão hào nghĩa là nối dễ bị tách ra, khi tách ra nó có thể tạo nên nối khác với nguyên tử khác, những. | Chương 7 TÍNH CƠ HOC VA VẬT LY Cơ LY CỦA NhỰậ IV. 1 Lực Liên Kết Trong Polymer IV. 1. 1 Lực nôi trong phân tử Nôi nguyên tử Các nguyên tử trong phân tử polymer tạo thành cáô phán tử được nôi với nhâu báng nôi nguyên tử nôi công hoá trị chính những nôi náy lá lực giữ hái nguyên tử với nhàu. H H C C H H Công thức cấu truc cuá monomer ethylene Sự noi Sự phán biet nối đớn đôi bá dựá tren so nối giữá các lôái phán tử. ở hình tren 2 C C 1 C-H Nôi đôi lá nôi không báo háo nghĩá lá nôi de bị tách rá khi tách rá nô cô the táô nen nôi khác với nguyen tử khác những nôi náy cung cô trong hớp chất phán tử IV. 1. 2 Nôi lực phân tử Những nôi lực náy không những tôn tái trong bán thán môt phán tử má cung cô giữá các phán tử sát gán nháu lực giữá các phán tử với nháu gôi lá lực tướng tác giữá các phán tử. Lực náy táô rá hái phán tử hut với nháu môt lực náo đô. Những lực náy cung giữ giữá các đái phán tử hôn đôn trong chất deo. Chung táô cho chất deo đô ben keo vì chung giữ các phán tư với nháu vá không de dáng tách rá nháu. Ảnh hưởng nhiệt độ Chính nhiệt lám cho các phán tử di đông khi nhiệt đô táng len các phán tử se di chuyen mánh me hớn sự di chuyển náy lám lực tướng tác giữá các phán tử tren nhiẹt đô nhất định náo đô những phán tử náy hoán toán bị phá vớ cho phep các phán tử di 6 professional download the free trial online at professional chuyển tự do hơn nếu nhiệt độ giam thì sự chuyển cua các phân tử sẽ giâm trơ lai vá những lực tương tác các phân tử sể cộ trơ lai. Chuyển động nhiệt Nối cộng hoa trị giữa cac nguyện tử cua phan tử khống thể tach ra bang sự chuyển động nhiệt lực nối nay manh hơn va khộng bị pha huy chộ đốn khi nàộ nhiệt độ caộ hơn ma phan tử chịu đươc. Ngươc vơi lực tương tac giữa cac phan tử lực nguyển tử khộng trơ lai khi nhiệt độ ha phan tử xểm như bị pha huy. Gian nơ nhiệt Sự di chuyển gia tang cua cac phan tử kốl qua la chung can khộảng khộng gian lơn hơn. VÌ vạy chất dểộ giãn nơ khi nhiệt độ tang. Sự thay đội thể tích dộ thay đội nhiệt độ gội

TỪ KHÓA LIÊN QUAN