TAILIEUCHUNG - Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

Kết cấu Bài giảng Pháp luật đại cương của ThS. Lê Thị Bích Ngọc gồm có 9 chương. Được trình bày như sau: Lý luận chung về nhà nước, về pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, luật hiến pháp, luật hành chính, để nắm chi tiết nội dung của bài giảng. | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG -----------------Q------ BAI GIANG PHÁP LUÂT ĐAI CƯƠNG Biên soạn Ths. LÊ THỊ BÍCH NGỌC Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2006 Lời nói đầu LỜI NÓI ĐẦU Đảng và nhà nước đã chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường đại học thông qua các chương trình môn học giáo trình tài liệu học tập đảm bảo đúng tinh thần và nội dung của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Thực hiện chủ trương đó tài liệu hướng dẫn học tập môn Pháp luật đại cương dùng cho sinh viên các ngành thuộc hệ Đào tạo từ xa thuộc Học viện Công nghệ BCVT đã được biên soạn. Đây là môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo chương trình khung trình độ đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo. Tài liệu đặt mục tiêu hướng dẫn các sinh viên nghiên cứu môn học Pháp luật đại cương nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết nhất về nhà nước và pháp luật nói chung nhà nước và pháp luật Việt Nam nói riêng các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam đủ làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu các môn học pháp luật khác trong chương trình đào tạo. Tài liệu được kết cấu gồm 9 chương theo đề cương môn Pháp luật đại cương dành cho chương trình đại học ngành Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ BCVT. Trong đó 3 chương đầu đề cập đến một số vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật. Năm chương sau mỗi chương đề cập chi tiết một số ngành luật quan trọng như Luật Hiến pháp luật hành chính luật Hình sự và tố tụng hình sự luật dân sự và tố tụng dân sự luật kinh tế và luật lao động. Đây là những ngành luật điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản nhất và những quan hệ xã hội phổ biến trong đời sống xã hội. Tài liệu biên soạn đã cập nhật những quy định mới nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam tuy nhiên có thể không tránh khỏi những thiếu sót mong nhận được sự đóng góp để tài liệu được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Hà Nội tháng 3 năm 2006 Ths. Lê Thị Bích .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN