TAILIEUCHUNG - Ma trận LED 7 x 5 dislay 0 - 9 and A to N

Các pác nhìn thấy các bảng quang báo người ta quảng cáo có các dòng chữ chatyj từ phải qua trái hay ngược lại. Cái đó là công nghệ làm quang báo của người ta con sinh viên mới học vi điều khiển ban đầu thì nên học nhưng cái cơ bản đã | Ma trận LED 7 x 5 dislay 0 - 9 and A to N Nguồn Các pác nhìn thấy các bảng quang báo người ta quảng cáo có các dòng chữ chatyj từ phải qua trái hay ngược lại. Cái đó là công nghệ làm quang báo của người ta con sinh viên mới học vi điều khiển ban đầu thì nên học nhưng cái cơ bản vào hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc nên ta ta có thể quét được các điểm ảnh các điểm ảnh ở đây chính là những con led được nối với nhau thông qua các hàng và các cột được gọi là ma trận LED. Ở bài này tôi chỉ hiện thị các chữ và các số trên ma trận LED 5 x 7. Linh kiện sử dụng trong mạch 1 Ma trận LED 5x7 giá khoảng trên 10K gì đó tôi chưa mua con này nhưng biến từ con 8 x8 1 Chip Psoc Con này hơi đắt khoảng 70K 1 ULN2803 con này khoảng 4k 7 con A1015 Con này rẻ Vài con trở 1K và 10K 1 Ma trận LED 5 x 7. Hình dạng thực tế Cấu tạo của LED 7 x 5 Nhìn trên hình chúng ta có thể thấy được ma trận này gồm 5 cột và 7 hàng. Các hàng được nối với nhau và các cột được nối với nhau. Tại mỗi điểm giao giữa các hàng và các cột có gắn vào đó 1 con Diode phát quang. Nên do đó phải đưa tín hiệu vào hàng ở mức 1 và cột ở mức 0 thì LED mới sáng được. Ví dụ TÔi muốn cho con LED D12 sáng thì như vậy tôi phải đưa tín hiệu mức 1 vào hàng 5 và mức 0 vào cột 2. Như vậy LED đó mới sáng được 2 Ổn dòng ULN2803 Cấu tạo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN