TAILIEUCHUNG - Tác phẩm tuyên ngôn của ĐCS

Đây là phần giới thiệu một cách chi tiết toàn bộ tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản". Mặc dù tác phẩm này ra đời đã khá lâu, song nó mang rất nhiều ý nghĩa lớn lao và có những giá trị lịch sử nhất. Tác phẩm này | Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản Nguồn Đây là phần giới thiệu một cách chi tiết toàn bộ tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản . Mặc dù tác phẩm này ra đời đã khá lâu song nó mang rất nhiều ý nghĩa lớn lao và có những giá trị lịch sử nhất. Tác phẩm này được coi là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự phát triển của CNXH từ không tưởng thành khoa học. Đặc biệt trong thời đại ngày nay với tốc độ phát triển chóng mặt của nền kinh tế tri thức với sự phát triển không ngừng và đầy biến động của thế giới đã làm cho việc nghiên cứu xem xét đánh giá những giá trị của tác phẩm này càng có ý nghĩa hơn nữa. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là tác phẩm kinh điển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học. Những nguyên lý C .Mác và ghen trình bày trong tác phẩm là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trải qua mọi thử thách hơn một thế kỷ qua phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nhiều vấn đề mới đặt ra đòi hỏi giải quyết nhưng chủ nghĩa Mác không hề lỗi thời. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã đặt nền tảng tư tưởng cho những vấn đề về Đảng và xây dựng Đảng. Những tư tưởng đó có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ta. Được sự uỷ nhiệm của những người cộng sản ngày 24 tháng 2 năm 1848 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do và soạn thảo được công bố trước toàn thế giới. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản giữ địa vị đặc biệt quan trọng trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự ra đời của tác phẩm vĩ đại này đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác bao gồm ba bộ phận hợp thành triết học kinh tế chính trị học và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản còn là cương lĩnh chính trị của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế là kim chỉ nam hành động của toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh