TAILIEUCHUNG - Tạo vụ nổ đơn giản

Bạn hãy tạo hai đối tượng bằng cách trong bảng | Tạo vụ nổ đơn giản Nguồn PHÖTO SftOP MỘT VỤ NỔ ĐƠN GIẢN Bạn hãy tạo hai đôi tượng Text bằng cách trong bang Creatc Shape Text Trong bảng nhập text thay the dòng Text mặc nhiên thành Photoshop Click vào khung nhìn Front bạn sẽ có chữ PHOTOSHOP. Làm thêm một chừ nữa là 3DS MAX. Tạo khôi cho hai chừ trên bằng cách trong Modifier lish xổ xuống chọn Extrude và cho chiều sâu trong hộp Amount Trong khung nhìn Left dời chữ 3DS MAX xa ra dằng sau P r psc PHOTOSHOP cJ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN