TAILIEUCHUNG - Cơ bản về lập trình C_ Phần 2

Các biểu thức tính toán và các câu lệnh gắn trong C được quy định sắn chúng ta chỉ việc áp dụng vào thôi chứ không được sáng tạo ra đâu. | Cơ bản về lập trình C_ Phần 2 Nguồn Tiếp đến phần này ta tìm hiểu về biểu thức đơn giản và câu lệnh gán thứ tụ ưu tiên của các toán tử 1 số tên hàm thường dùng và các kiểu khai báo thư viện. Biểu thức đơn giản và các câu lệnh gán. Các biểu thức tính toán và các câu lệnh gắn trong C được quy định sắn chúng ta chỉ việc áp dụng vào thôi chứ không được sáng tạo ra đâu. Pác nào mà sáng tạo ra thì chương trình của pác không chạy được. Số học và thao tác bít Các biểu thức Chức năng Phép cộng - Phép trừ Phép nhân Phép chia Moduule toán học hay lấy phần trăm Phép hội các bit Phép tuyển các Bit A Phép tuyển có loại trừ XOR Đảo toàn bộ các bit Dịch trái bit Dịch phải bít Ví dụ unsigned char x y z x y z Các lệnh Logic Phép hộ i Logic AND 11 Phép tuyển Logic OR Phép phủ định Not Phép nhỏ hơn Phép lớn hơn Phép nh ỏ hơn hoặc băng Phép lớn hơn hoặc bẳng Phép bằ ng Phép gán giá trị Phép không bằng hay khác Phép tă ng giá trị lên 1 giá trị -- Phép giảm giá trị đi 1 giá trị Phép tă ng giá trị lên n lần - Phép giả m giá trị đi n lần Ví dụ if x y z 0 hay x x y Thứ tự ưu tiên của các toán tử Các toán tử khác nhau không cùng 1 mức ưu tiên tức là một số phép tính sẽ được thực hiện trước. Các toán tử ở dòng 1 có mức ưu tiên hơn dòng 2 và cũng như vậy như các dòng tiếp theo Ví dụ thứ tự của chúng được thực hiện từ trái sang phải tức là từ . Chú ý Có 14 quy tắc ưu tiên trong C chảng hạn toán tử được thực hiện trước toán tử nhưng sau toán tử . Chủ yếu nó được thực hiện từ trái sang phải. Nói cái này khó hiểu quá . Tôi cũng chả hiểu được phần này đọc mãi mà vẫn thấy không hiểu được Các pác thông cảm Một số tên hàm thường dùng trong Tên hàm Nội dung sqpt x Tính căn bậc 2 của giá trị x exp x Tính e mũ của giá trị x log x Tính logarit cơ số tự nhiên của giá trị x log10 x Tính logarit của cơ số 10 của giá trị x fabs x Trị tuyệt đối của x floor x Làm tròn giá trị x fmod x y Phần dư của phép chia cho x sin x Tính sin x cos x Tính cos x x y Lấy phần dư của x chia y Các giá trị của x y là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN