TAILIEUCHUNG - Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bước 1: Nhận diện lĩnh vực của chuyên ngành mà nhóm quan tâm: cơ sở hạ. tầng, phát triển kinh tế. Bước 2: Phân chia lĩnh vực này thành những lĩnh vực nhỏ hơn. Sự tác động của cơ sở hạ tầng đến phát triển kinh tế. Các yếu tố thúc đẩy kinh tế phát triển. Những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ở nước ta hiện nay. Bước 3: Lựa chọn vấn đề nghiên cứu: sự tác động của cơ sở hạ tầng đến phát triển kinh tế | Phương pháp nghiên cứu khoa học Nhóm 8 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC BƯỚC XÁC LẬP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Bước 1 Nhận diện lĩnh vực của chuyên ngành mà nhóm quan tâm cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế. Bước 2 Phân chia lĩnh vực này thành những lĩnh vực nhỏ hơn Sự tác động của cơ sở hạ tầng đến phát triển kinh tế Các yếu tố thúc đẩy kinh tế phát triển Những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ở nước ta hiện nay Bước 3 Lựa chọn vấn đề nghiên cứu sự tác động của cơ sở hạ tầng đến phát triển kinh tế Làm rõ các khái niệm liên quan đén đề tài. Cơ sở hạ tầng Là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một hình thài kinh tế xã hội. cơ sở hạ tầng hình thành một cách khách quan nó là những quan hệ vật chất trong quá trình sinh tồn và phát triển của xã hội. Nó không chỉ là mối quan hệ giữa con người với con người trong quá trình sản xuất trực tiếp mà cả những quan hệ kinh tế trong quá trình tái sản xuất ra đời sống vật chất của xã hội. Phát triển kinh tế Quá trình phát triển kinh tế được hiểu là quá trình biến đổi về lượng và cả về chất của các vấn đề kinh tế xã hội của mỗi quốc gia cần trải qua một khoảng thời gian nhất định và do một số nhân tố nội tại của mỗi quốc gia quyết định. Đặc điểm Quá trình phát triển kinh tế là một quá trình phát triển lâu dài. Sự phát triển kinh tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố nội tại của nền kinh tế. Bước 4 Đưa ra các câu hỏi nghiên cứu cần được trả lời trong công trình nghiên cứu Câu 1 Cơ sở hạ tầng tác động đến việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài như thế nào Câu 2 Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế như thế nào Câu 3 Hiện trạng của sự phát triển cơ sở hạ tầng nước ta hiện nay như thế nào Câu 4 Tình hình phát triển kinh tế nước ta hiện nay ra sao Bước 5 Đặt ra các giả thuyết Giả thuyết rằng Cơ sở hạ tầng phát triển sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Bước 6 Xác định các mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Xác định mối quan hệ giữa cở sở hạ tầng và phát triển kinh tế 1 Phương pháp nghiên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN