TAILIEUCHUNG - Luận văn - Thực trạng và những giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu

Tham khảo luận văn - đề án luận văn - thực trạng và những giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hoạt động xuất khẩu là buôn bán hàng hoá, dịch vụ cho người nước ngoài nhằm thu ngoại tệ ( theo nguyên tắc trong thương mại đó là lợi ích từ lợi thế so sánh) nhằm tăng tích luỹ cho Ngân sách nhà nước, phát triển sản xuất kinh doanh, khai thác những ưu thế tiềm năng của đất nước. Đây là một trong những hình thức kinh doanh quốc tế quan trọng nhất. Nó phản ánh quan hệ mua bán, trao đổi hàng hoá vượt qua biên giới của một quốc gia và giữa thị trường nội địa và các khu chế xuất. Các quốc gia khác nhau khi tham gia vào hoạt động xuất khẩu phải tuân theo những tập quán, pháp luật, thông lệ quốc tế cũng như của các địa phương. Hoạt động xuất khẩu là hoạt động kinh tế quốc tế cơ bản đối với tất cả các quốc gia trên thế giới hoạt động xuất khẩu đóng vai trò rất quan trọng trong việc phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế đất nước, phản ánh mối quan hệ xã hội và sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giưã những người sản xuất hang hoá riêng biệt ở mỗi quốc gia. Hoạt động xuất khẩu cũng chính là một trong những hoạt động kinh doanh quốc tế đầu tiên của một doanh nghiệp và cũng là chiếc chìa khoá mở ra những con đường thâm nhập và phát triển thị trường của một quốc gia trên thương trường quốc tế.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN