TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu vị trí lồi cầu ở tương quan trung tâm và ở lồng múi tối đa trên hình ảnh cắt lớp vi tính hình nón

Sự khác biệt về vị trí lồi cầu giữa vị trí tương quan trung tâm và lồng múi tối đa luôn là vấn đề gây bàn cãi và có tính thời sự cao. Mục tiêu: So sánh vị trí lồi cầu giữa vị trí tương quan trung tâm và lồng múi tối đa ở những người không có dấu chứng rối loạn thái dương hàm trên hình ảnh cắt lớp vi tính hình nón. | Nghiên cứu vị trí lồi cầu ở tương quan trung tâm và ở lồng múi tối đa trên hình ảnh cắt lớp vi tính hình nón Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 NGHIÊN CỨU VỊ TRÍ LỒI CẦU Ở TƯƠNG QUAN TRUNG TÂM VÀ Ở LỒNG MÚI TỐI ĐA TRÊN HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH HÌNH NÓN Phan Anh Chi Hồ Xuân Anh Ngọc Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Sự khác biệt về vị trí lồi cầu giữa vị trí tương quan trung tâm và lồng múi tối đa luôn là vấn đề gây bàn cãi và có tính thời sự cao. Mục tiêu So sánh vị trí lồi cầu giữa vị trí tương quan trung tâm và lồng múi tối đa ở những người không có dấu chứng rối loạn thái dương hàm trên hình ảnh cắt lớp vi tính hình nón. Đối tượng và phương pháp 40 sinh viên lớp RHM5 và RHM6 Trường Đại học Y Dược Huế không có dấu chứng rối loạn thái dương hàm được đánh giá vị trí lồi cầu tại vị trí tương quan trung tâm và lồng múi tối đa trên phim chụp cắt lớp vi tính hình nón. Vị trí lồi cầu được đánh giá theo phân loại của Sener 2009 và được so sánh giá trị trung bình tại vị trí tương quan trung tâm và lồng múi tối đa bằng phép kiểm định Paired-Samples t-test và Mann-Whitney U-test. Kết quả Trong tổng số 480 cặp khoảng gian khớp xác định vị trí lồi cầu có 91 2 cặp có sự khác nhau giữa hai vị trí tham chiếu. Nhưng sự khác biệt không mang ý nghĩa thống kê. Vị trí lồi cầu nằm ở trung tâm hõm khớp có tỷ lệ cao nhất ở cả tương quan trung tâm và lồng múi tối đa 43 8 ở tương quan trung tâm và 51 2 ở lồng múi tối đa . Sau đó là tỷ lệ lồi cầu nằm ở vị trí lui sau 32 5 ở tương quan trung tâm và 36 3 ở lồng múi tối đa . Cuối cùng thấp nhất là tỷ lệ lồi cầu nằm ở vị trí ra trước 23 7 ở tương quan trung tâm và 12 5 ở lồng múi tối đa . Kết luận Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về vị trí lồi cầu giữa vị trí tương quan trung tâm và lồng múi tối đa ở những người không có dấu chứng rối loạn thái dương hàm. Từ khóa Vị trí lồi cầu tương quan trung tâm lồng múi tối đa cắt lớp vi tính hình nón Abstract A STUDY .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.