TAILIEUCHUNG - Báo cáo một trường hợp bệnh Kala - Azar ở bệnh nhi có HIV dương tính ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Bài viết trình bày một trường hợp bệnh nhi 10 tuổi được chẩn đoán bệnh leishmania nội tạng dựa vào hình ảnh thể amastigote trên tiêu bản máu ngoại vi, sau đó phát hiện HIV dương tính ở cả bệnh nhi và mẹ của bé. | Báo cáo một trường hợp bệnh Kala - Azar ở bệnh nhi có HIV dương tính ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH KALA-AZAR Ở BỆNH NHI CÓ HIV DƯƠNG TÍNH Ở BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ Tôn Nữ Phương Anh1 Ngô Thị Minh Châu1 Lê Chí Cao1 Đỗ thị Bích Thảo1 Phan Hùng Việt2 Hà Nữ Thuỳ Dương3 1 Bộ môn Ký sinh Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Bộ môn Nhi Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 3 Bộ môn Huyết học Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Bệnh leishmania nội tạng là một bệnh truyền nhiễm do bởi vector truyền bệnh là loài muỗi cát Phlebotomus truyền trùng roi Leishmania sp. Ký sinh gây bệnh. Biểu hiện lâm sàng nghiêm trọng có thể gây tử vong ở thể bệnh leishmania nội tạng còn gọi là bệnh Kala - Azar. Triệu chứng lâm sàng thường gặp là sốt cao giảm cân phù gan lách to yếu mệt. Thể bệnh Kala - Azar thường phối hợp với người nhiễm HIV. Ở báo cáo này chúng tôi trình bày một trường hợp bệnh nhi 10 tuổi được chẩn đoán bệnh leishmania nội tạng dựa vào hình ảnh thể amastigote trên tiêu bản máu ngoại vi sau đó phát hiện HIV dương tính ở cả bệnh nhi và mẹ của bé. Từ khoá Leishmania sp. Kala-azar HIV Abstract CASE REPORT A TEN YEAR OLD GIRL WAS DIAGNOSED VISCERAL LEISHMANIASIS COINFECTION WITH HIV POSITIVE IN THE HOSPITAL OF HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY Ton Nu Phuong Anh1 Ngo Thi Minh Chau1 Le Chi Cao1 Do Thi Bich Thao1 Phan Hung Viet2 Ha Nu Thuy Duong3 1 Parasitology Dept. Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University 2 Pediatrics Dept. Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University 3 Hematology Dept. Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University Visceral leishmaniasis is an infectious disease caused by Leishmania a protozoa were transmitted by the vector Phlebotomus. The severe clinical feature can cause death that is visceral leishmaniasis Kala - azar disease . The clinical symptoms were fever weight loss swelling hepatosplenomegaly paleness

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.