TAILIEUCHUNG - Xây dựng phương pháp và khảo sát hàm lượng acid propionic trong một số thực phẩm ở thành phố Huế

Hiện nay, acid propionic (PRO) đang ngày càng được sử dụng rộng rãi là chất bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, hóa chất này sử dụng quá mức sẽ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Mục tiêu: (1) Xây dựng phương pháp định lượng PRO trong thực phẩm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và (2)Khảo sát hàm lượng PRO trong một số thực phẩm ở thành phố Huế. | Xây dựng phương pháp và khảo sát hàm lượng acid propionic trong một số thực phẩm ở thành phố Huế Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP VÀ KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG ACID PROPIONIC TRONG MỘT SỐ THỰC PHẨM Ở THÀNH PHỐ HUẾ Nguyễn Viết Khẩn Nguyễn Thị Hoài Khoa Dược Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Hiện nay acid propionic PRO đang ngày càng được sử dụng rộng rãi là chất bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên hóa chất này sử dụng quá mức sẽ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Mục tiêu 1 Xây dựng phương pháp định lượng PRO trong thực phẩmbằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC và 2 Khảo sát hàm lượng PRO trong một số thực phẩm ở thành phố Huế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là các loại bánh bún phở trên địa bàn thành phố Huế. Sau khi xây dựng được quy trình phương pháp được thẩm định và ứng dụng để khảo sát hàm lượng PRO trong các đối tượng trên. Kết quả Phương pháp có độ phù hợp tính chọn lọc độ tuyến tính độ chính xác và độ đúng cao. Kết luận Phương pháp HPLC đã xây dựng có thể ứng dụng để định lượng PRO trong một số mẫu thực phẩm. Hàm lượng PRO sử dụng như chất bảo quản trong một số thực phẩm khảo sát trên địa bàn thành phố Huế đều dưới mức cho phép của Bộ Y tế. Từ khóa acid propionic mẫu thực phẩm HPLC hàm lượng tạo dẫn xuất. Abstract METHOD DEVELOPMENT AND DETERMINATION OF PROPIONIC ACID IN FOODS IN HUE CITY Nguyen Viet Khan Nguyen Thi Hoai Faculty of Pharmacy Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University Background Propionic acid PRO is increasingly being used as a food preservative on markets today. However excessive use of this chemical will harm the health of consumers. Objectives 1 To develope an HPLC method for quantification of PRO in foods and 2 To determinate PRO content in some foods in Hue city. Materials and methods Breads cakes noodles in Hue city. After attaining the optimal process the method was validated and applied to assess the content of PRO in these .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.