TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm: Bài 9 - GV. Trương Phước Lộc

Bài giảng "Công cụ kiểm thử phần mềm - Bài 9: Kiểm thử giao diện ứng dụng web" cung cấp cho người học các kiến thức: Checklist testing, link checker tools, HTML/CSS validator tools, cross browser testing tools. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm Bài 9 - GV. Trương Phước Lộc Bài 9 - Kiểm thử giao diện ứng dụng web Công cụ kiểm thử phần mềm Bộ môn Công nghệ phần mềm Nội dung Checklist testing Link checker tools HTML CSS validator tools Cross browser testing tools Công cụ kiểm thử phần mềm 2 2 4 15 Checklist testing Danh sách các câu hỏi để kiểm tra giao diện Lỗi giao diện p Data validation kiểm tra giá trị nhập p Incorrect field default dữ liệu mặc định không hợp lệ p Mishandling of server process failures xử lý khi có lỗi ở server p Mandatory fields kiểm tra trường bắt buộc nhập Công cụ kiểm thử phần mềm 3 p 2 4 15 Link checker tools Kiểm tra lỗi broken link của website Broken link là liên kết đã bị xóa hoặc không tồn tại à trả về trang 404 error page Ảnh hưởng p Người dùng truy cập p Cổ máy tìm kiểm Công cụ kiểm thử phần mềm 4 2 4 15 Link checker tools Công cụ trực tuyến p Chạy trực tuyến không cần cài đặt p Sử dụng đơn giản đôi khi chậm Công cụ cài đặt p Cài đặt cấu hình trên máy cục bộ p Cài đặt cấu hình khó chạy tương đối nhanh Công cụ kiểm thử phần mềm 5 2 4 15 Link checker tools Công cụ trực tuyến p W3C Link checker http checklink p Google Webmaster Tools http webmasters tools Công cụ kiểm thử phần mềm 6 2 4 15 Link checker tools Công cụ cài đặt p Linkchecker http projects linkchecker p Xenu s Link Sleuth http tilman Công cụ kiểm thử phần mềm 7 2 4 15 W3C Link checker Nhập môn kiểm thử phần mềm 8 2 4 15 Xenu s Link Sleuth Nhập môn kiểm thử phần mềm 9 2 4 15 HTML CSS validator tools Kiểm tra độ chuẩn của mã HTML CSS Cần hiểu sự khác nhau giữa các chuẩn Công cụ kiểm thử phần mềm 10 2 4 15 HTML CSS validator tools Công cụ trực tuyến p à kiểm tra chuẩn html http p à kiểm tra chuẩn css http css-validator p à HTML XML DTD-Schema RSS http p à HTML CSS http 11 2 4 15 Công cụ kiểm

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.