TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay

Luận án trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quy định và thực tiễn thực thi pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, luận án hướng đến mục đích xây dựng các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vi lạm dụng vị trí thống lĩnh tại Việt Nam. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN THÙY LINH KIỂM SOÁT HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG THEO PHÁP LUẬT CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành đào tạo Luật Kinh tế Mã số 9 38 01 07 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI 2020 Công trình này được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Ngươì hướng dẫn khoa học 1. PGS. TS. Bùi Nguyên Khánh 2. TS. Vũ Đặng Hải Yến Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường họp tại Trường Đại học Luật Hà Nội vào . Có thể tìm hiểu luận án tại 1. Thư viện Quốc gia 2. Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Những doanh nghiệp nắm giữ quyền lực thị trường thường có khuynh hướng khai thác quyền lực đó bằng cách tác động mạnh mẽ đến các yếu tố của thị trường về giá cả sản lượng chất lượng để tận thu lợi ích từ khách hàng người tiêu dùng và triệt tiêu khả năng cạnh tranh của đối thủ nhằm duy trì vị thế của mình. Sự can thiệp của Nhà nước đối với thị trường để kiểm soát hành vi lạm dụng của các doanh nghiệp có VTTLTT là cần thiết để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh là cơ sở quan trọng cho sự vận hành năng động hiệu quả của nền kinh thị trường. Luật cạnh tranh đầu tiên của Việt Nam ra đời năm 2004 với các quy định về kiểm soát hành vi lạm dụng VTTLTT khá đầy đủ cụ thể và chi tiết. Tuy nhiên sau hơn 10 năm thực thi các quy định này đã bộc lộ nhiều hạn chế. Để khắc phục những bất cập của luật cạnh tranh 2004 đồng thời đáp ứng đòi hỏi về hoàn thiện các thể chế kinh tế thị trường nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu với sự tham gia sâu rộng của Việt Nam vào các sân chơi chung của khu vực và thế giới Luật cạnh tranh 2018 đã được ban hành với nhiều sửa đổi tích cực liên quan đến kiểm soát hành vi lạm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.