TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị mua nguyên vật liệu của các doanh nghiệp may thuộc Vinatex

Luận án thông qua các tiêu chí đánh giá và các phương pháp đánh giá, luận án đi sâu nghiên cứu quản trị mua nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp may thuộc Vinatex. Cụ thể luận án đi tìm hiểu quá trình và các nội dung quản trị mua nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp may thuộc Vinatex (không đi sâu nghiên cứu các hoạt động mua dịch vụ) của các doanh nghiệp may thuộc Vinatex và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quản trị mua nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp may thuộc Vinatex (nghiên cứu có sự tham khảo các kinh nghiệm của một số doanh nghiệp may thuộc các quốc gia trên thế giới, qua đó rút ra bài học cho Việt Nam nói chung, Vinatex nói riêng). Trên cơ sở vận dụng lý luận vào nghiên cứu điển hình tại các doanh nghiệp may thuộc Vinatex, luận án đề xuất một số giải pháp với doanh nghiệp may, các đối tượng tham gia quản trị mua nguyên vật liệu nhằm hoàn thiện quản trị mua nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp may 18 thuộc Vinatex cho những năm tiếp theo. | Luận án Tiến sĩ Kinh tế Quản trị mua nguyên vật liệu của các doanh nghiệp may thuộc Vinatex i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các nội dung nghiên cứu và các kết luận của luận án là trung thực có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận án Vũ Thị Như Quỳnh ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại khoa Sau Đại học và các Thầy giáo Cô giáo đã tham gia giảng dạy hướng dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu sinh. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất với thầy Bùi Hữu Đức và cô TS. Lục Thị Thu Hường những nhà khoa học đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo để tôi có thể hoàn thành luận án này. Tôi xin trân trọng cảm ơn khoa Quản trị Kinh doanh bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh bộ môn Quản trị học - Trường Đại học Thương mại và các đồng nghiệp đã ủng hộ giúp đỡ cũng như tạo điều kiện cho tôi trong thời gian làm nghiên cứu sinh. Tôi xin trân trọng cảm ơn các cơ quan quản lý Nhà nước doanh nghiệp và các chuyên gia các nhà khoa học đã cung cấp thông tin hợp tác trong quá trình khảo sát. Đặc biệt tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình người thân và bạn bè đã động viên tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận án. Hà Nội ngày tháng 12 năm 2019 Nghiên cứu sinh Vũ Thị Nhƣ Quỳnh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i MỤC LỤC . iii DANH MỤC HÌNH . vi DANH MỤC BẢNG . viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . ix PHẦN MỞ ĐẦU . 1 cấp thiết của đề tài. 1 quan các công trình nghiên cứu có liên quan . 3 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu . 16 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 17 5. Phương pháp nghiên cứu . 18 6. Những đóng góp mới của luận án . 24 7. Kết cấu của luận án. 25 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA DOANH NGHIỆP MAY . 26 . Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị mua nguyên vật liệu . 26 . Khái quát về mua mua nguyên vật liệu . 26 . Quản trị mua quản trị mua nguyên vật liệu . 29 . Một số mô hình liên quan đến quản trị mua .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.